Zaměření EUPO na rok 2022

Myšlenka založení Euroregiónu na trojmezí států Rakouska, Slovenska a České republiky se zrodila mezi léty 1997 až 1999. Od počátku měla samosprávný́ charakter. Na základě jednání a konzultací podepsaly regiony Weinviertel (Rakousko), jižní Morava (Česká republika) a Záhorie (Slovensko) dne 1. prosince 1997 v Mistlebachu Deklaraci o rozvoji spolupráce. Na Deklaraci navázala Dohoda o vytvoření přeshraničního sdružení Euroregion Pomoraví (EUPO), podepsaná ve Skalici 23 června 1999, která mimo jiné definovala cíle EUPO, způsob jejich dosažení, orgány EUPO i zásady hospodaření.

V druhé polovině roku 2021 došlo z podnětu Jihomoravského kraje k praktickým krokům směřujícím k obnovení Euroregionu Pomoraví. Valná hromada SOMJM 23. 11. 2021 se přihlásila k myšlence Euroregionu a transformovala Sdružení na EUPO, včetně potřebných administrativních a právních opatření. Dnešní jednání fakticky završí proces transformace přijetím nových stanov a volbou orgánů Spolku.

Euroregion Pomoraví nemá ve smyslu právních předpisů jednotlivých států právní subjektivitu.  Předpokládá se, že ho vytvoří tři subjekty: Trnavský samosprávný kraj, Jihomoravský kraj a země Dolní Rakousko (jeho část Weinviertel). Členství krajů, obcí a dalších subjektů je vnitřní záležitostí každé ze stran a nevyžaduje souhlas ostatních partnerů. Cíle a rozsah spolupráce členů Euroregionu budou stanoveny v budoucí Rámcové dohodě o spolupráci. K nejvýznamnějším cílům by měla patřit podpora zájmů členů Euroregionu (obcí, kraje/země/župy a dalších možných subjektů), které jsou v souladu s rozvojovými cíli regionu a také pomoc na regionální úrovni v oblastech, které jsou podporovány Evropskou unií.

Vizí Euroregionu Pomoraví je stát se místem, které se rozvíjí díky přeshraniční spolupráci mezi samosprávnými orgány, organizacemi a lidmi v každé oblasti lidského života. Díky tomu jeho obyvatelé využívají všech výhod a možností, které jim poskytuje poloha příhraničního území.

Zásadním sdělením dnešní Valné hromady EUPO je všem přítomným členům jasně vysvětlit, že EUPO není pouze pro příhraniční obce, ale je vhodná pro obce z celého regionu. V současné době finalizace programů INTERREG VI A pro Českou republiku a Rakousko, resp. Českou republiku a Slovensko je potřeba zajistit síťování mezi přeshraničními obcemi. Pro členy EUPO bude pro letošní rok zásadní zabezpečit vnitrostátní záležitosti. Je oficiálně požádáno, aby EUPO bylo členem Řídích orgánů obou tzv. velkých Monitorovacích výborů, a taktéž obou malých regionálních Výboru pro FMP jak na česko-rakouské, tak i na česko-slovenské hranici. Bylo předběžně dojednáno, že na česko-rakouské hranici budou dva správci FMP, a tudíž dvě osy k podávání projektů. Dále je nutné, aby na VH zaznělo a hlavně, aby si to členové EUPO řekli mezi sebou, že je zásadní, aby si členské obce řekli o pomoc při zpracování projektů nebo vyúčtování. Je nemyslitelné, aby byly projekty vylučovány z administrativních důvodů. Musí být členům jasné, že EUPO je tady pro ně a sekretariát EUPO jím v rámci časových možností s projektovými záměry poradí. Na úrovni MMR probíhá pracovní diskuse nad využitím euroregionů, prozatím se neví, co přesně bude euroregionům svěřeno. K začátku dubna 2022 má dojít k určité restrukturalizaci na odborech MMR a je možné, že euroregiony svoji roli posílí.  Je tedy dobré, že euroregion na jižní Moravě již máme a je do těchto debat zván.

V konkrétní podobě bude nutné se koncentrovat pro rok 2022 o tyto hlavní činnosti:

  • Příprava a schválení Stanov.
  • Nominace a volba orgánů EUPO.
  • Zajištění administrativně právních kroků k zaregistrování všech změn v rámci EUPO.
  • Zajištění bezproblémového chodu sekretariátu EUPO.
  • Podání projektu do FMP INTERREG VA ČR-SR, k vytvoření platformy pro jednání místních samospráv ke konkrétním problémům, které jsou předmětem zájmu v našem regionu.
  • Podání přihlášky na zajištění činnosti sekretariátu Fondu malých projektu Rakousko – Česká republika pro oblast cestovního ruchu. v programu INTERREG VI.
  • Zabezpečení účasti EUPO ve všech orgánech MV Interreg CZ-AT i CZ-SK, RMV FMP CZ-AT, RV FMP CZ-SK, znovuobsazení míst v Komisích Rady JMK v návaznosti na smlouvu o spolupráci mezi SOM JM a JMK.
  • V případě schválení projektu FMP VA na česko-slovenské hranici, připraví 10 kulatých stolů a dvě exkurze s cílem projednávání konkrétních problémů, které tíží starosty v členských obcích.
  • Zafixování spolupráce s dolnorakouskými a slovenskými partnery (na Slovensku to buď bude celá Trnavská župa nebo cca 60 obcí z Trnavské župy; v Rakousku to bude Weinviertel nebo i širší část regionu Dolní Rakousko).

V Brně, březen 2022
sekretariát EUPO