Zaměření SOM JM na rok 2021

Před téměř 24 lety se konala ustavující Valná hromada Sdružení obcí a měst jižní Moravy. Už bylo mnohokrát konstatováno, od té doby došlo k výrazným změnám ve správě území - vznik krajů, zrušení okresních úřadů a zavedení institutu obcí 3. stupně, což ovlivnilo i zaměření SOM JM – původní orientace na oblast cestovního ruchu a propagaci regionu, stejně jako koordinační vazba mezi obcemi a MMR ČR byla z větší části přenesena na orgány kraje.

Na posledních Valných hromadách SOM JM byl učiněn pokus o redefinování cílů SOM JM na území Jihomoravského kraje. Některé se podařilo realizovat, u některých se to Sdružení nepodařilo. SR navrhuje pro rok 2021 tyto cíle nadále rozvíjet v následující podobě:

 • Být seriózním partnerem pro Jihomoravský kraj při řešení konkrétních otázek spojených s rozvojem regionu. Partnerství vychází z faktu, že SOM JM má zavedené mechanizmy fungování, má vytvořenou fungující strukturu reprezentující více než 630 tis. obyvatel na jižní Moravě a opírá se o zázemí RRA JM.
 • Zvýšení aktivního zapojení členů SOM JM při projednávání společných zájmů členů. Od roku 2012 existuje Rámcová smlouva o spolupráci mezi JMK a SOM JM a od března 2013 se mohou zástupci SOM JM oficiálně účastnit jednání Komisí Rady JMK se statutem hosta a tudíž jsou přítomni projednávání důležitých materiálů a dokumentů Rady. Taky dostávají informace o všech důležitých rozhodnutích týkajících se rozvoje JMK především z prostředí Regionální stálé konference Jihomoravského kraje. Prostor pro komunikaci mezi SOM JM a JMK je dlouhodobě nastavený, jeho využití však může být členy SOM JM naplňováno daleko šířeji a více pragmaticky.
 • SOM JM nadále chce pokračovat v projednávání problémů, které se dotýkají života obyvatel členských obcí, ať už jde o pozemkové úpravy, vyjasňování si pohledů na aktivity v gesci ÚZSVM, informovanost obcí ze strany kraje či centrálních institucí, koordinaci i výměnu zkušeností při řešení epidemiologické situace, sociální služby, zadržování vody v krajině a další.
 • Úspěšně finalizovat projekt FMP, projekty typu people-to-people v programovém období 2014 – 2020 a zachovat důležité místo v procesu rozhodování o přidělování dotací jak na česko-rakouské hranici, tak i na česko-slovenské hranici pro období 2021 - 2027.
 • Posilovat úlohu SOM JM ve vytváření platformy pro všechny obce, uvnitř i mimo SOM JM, v aktivní práci na společných vzájemně výhodných projektech. V této souvislosti se členové SOM JM opět vyzývají, aby se aktivně zapojili do realizace programů z oblasti tzv. smart region, který připravuje a bude realizovat RRA JM. Stále otevřená je možnost konzultovat záměry jednotlivých obcí s experty Agentury, která je servisní organizací SOM JM.
 • Dále rozvíjet spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a využít ji pro rozvoj kultury a prezentaci tradičních hodnot našich jihomoravských obcí.

 

Na základě výše uvedeného SR doporučuje realizovat aktivity SOM JM pro rok 2021 v těchto základních sférách:

 1. Partner Jihomoravského kraje při realizaci projektů řešících problémy definované v Programu rozvoje Jihomoravského kraje (PRK), hlavně v oblasti regionálního rozvoje, dopravy, územního plánu, cestovního ruchu a meziregionálních vztahů. Aktivní účastník diskusí v Komisích Rady JMK. Aktivně, prostřednictvím nominovaných členů, se zapojit do činnosti jednotlivých Komisí Rady JMK.
 2. Prostřednictvím svých členů aktivně vstupovat do diskuse o důležitých rozvojových projektech regionálního i subregionálního charakteru na půdě Regionální stále konference JMK a podílet se na jejich realizaci.
 3. Aktivně vstupovat do realizace projektů typu FMP pro zbývající dva roky období 2014 – 2020 na česko-rakouské i česko-slovenské hranici.
 4. Partner regionálních orgánů při implementaci Národního plánu obnovy ČR na území JMK a podílet se na přípravě a následné realizaci Strategických dokumentů pro plánovací období 2021 - 2027.
 5. Pozemkové úpravy, vztah obcí k ÚZSVM, financování školství a také sociálních služeb, neúměrný růst byrokracie pro samosprávu v posledních letech, zachování vody v krajině, realizace a následné předávání řešení v oblasti Smart region, zlepšení komunikace mezi obcemi a krajskou nebo centrální úrovní a otázky zdraví obyvatelstva.
 6. Využít Smlouvu o spolupráci s JMK k přístupu k chystaným legislativním změnám v dostatečném předstihu tak, aby byla možnost jejich připomínkování ze strany SOM JM prostřednictvím SMO ČR nebo JMK.
 7. Jasné a věcné vysvětlování role SOM JM v rámci JMK a možností členů Sdružení, jak dovnitř SOM JM, tak i navenek.

V posledních dvou letech vyvinula SOM JM značnou aktivitu v oblasti kultury. Rozvíjí se spolupráce s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. Podařilo se shromáždit a katalogizovat téměř 130 publikací o životě členských obcí SOM JM. A sběr knih a brožur o ostatních obcích JMK pokračuje. V roce 2021 jsou naplánovány dvě „autorská čtení“ (Slavkov u Brna a Kunštát). Využijme tento potenciál a zapojme SOM JM do propagace kultury a nejlepších tradic obcí a obyvatel jižní Moravy. Situace v roce 2021 bude ve všech směrech složitá. Vzájemná spolupráce, koordinace aktivit, solidarita a pomoc mezi obcemi navzájem, obcemi a krajem a obcemi a centrálními institucemi budou klíčové při řešení problémů, které pandemická situace přinesla, nese a zřejmě ještě nějakou dobu ponese.

Důsledná realizace přijatých rozhodnutí, jejich sledování a účinná kontrola můžou vést k udržení vysoké kvality života obyvatel členských obcí SOM JM, což je hlavní devízou fungování SOM JM.

Zpracoval: Sekretariát SOM JM - Brno, březen 2021