Euroregion Pomoraví (EUPO)

Založení původního Euroregionu Pomoraví

Myšlenka založení Euroregiónu na trojmezí států Rakouska, Slovenska a České republiky se zrodila mezi zástupci lokální samosprávy v Poysdorfu a Břeclavi mezi léty 1997 až 1999. Od počátku měla samosprávný́ charakter. Na základě jednání a konzultací podepsaly regiony Weinviertel (Rakousko), jižní Morava (Česká republika) a Záhorie (Slovensko) dne 1. prosince 1997 v Mistlebachu Deklaraci o rozvoji spolupráce. Na Deklaraci navázala Dohoda o vytvoření přeshraničního sdružení Euroregion Pomoraví, podepsaná ve Skalici 23 června 1999, která mimo jiné definovala cíle EUPO, způsob jejich dosažení, orgány EUPO i zásady hospodaření.

Obnovení Euroregionu Pomoraví

Euroregion Pomoraví nemá ve smyslu právních předpisů jednotlivých států právní subjektivitu.  Vytvoří ho tři subjekty: Trnavský samosprávný kraj, Jihomoravský kraj a země Dolní Rakousko (jeho část Weinviertel). Členství krajů, obcí a dalších subjektů je vnitřní záležitostí každé ze stran a nevyžaduje souhlas ostatních partnerů. Všechny jeho orgány budou pracovat na základě národní legislativy. Cíle a rozsah spolupráce členů Euroregionu budou stanoveny v budoucí Rámcové dohodě o spolupráci. K nejvýznamnějším cílům by měla patřit podpora zájmů členů Euroregionu (obcí, kraje/země/župy a dalších subjektů, včetně neziskových organizací či občanských aktivit), které jsou v souladu s rozvojovými cíli regionu a také pomoc na regionální úrovni v oblastech, které jsou podporovány Evropskou unií.

Vize Euroregionu Pomoraví

Euroregion Pomoraví je místem, které se rozvíjí díky přeshraniční spolupráci mezi samosprávnými orgány, organizacemi a lidmi v každé oblasti lidského života. Díky tomu jeho obyvatelé využívají všech výhod a možností, které jim poskytuje poloha příhraničního území.

Prioritní oblasti

K uskutečnění vize je zapotřebí, aby se rozvíjela spolupráce především v následujících prioritních oblastech:

 • reakce na klimatické změny, ochrana přírody a životního prostředí, ochrana čistoty ovzduší, odpadové hospodářství,
 • výzkum a vývoj, inovace,
 • vzdělávání, výchova, sport, kultura,
 • udržitelné zemědělství a lesnictví,
 • krizové řízení,
 • zdravotnictví a sociální oblast,
 • rozvoj malého a středního podnikání,
 • hospodářství a digitalizace, kybernetická a informační bezpečnost,
 • územní plánování a rozvoj regionů,
 • cestovní ruch,
 • doprava.

Postup

Nejpozději do konce roku 2021 bude podepsána Deklarace o rozvoji přeshraniční spolupráce euroregionu Pomoraví, která vyjádří úmysl rozvíjet společné zájmy institucionálního, ekonomického a kulturního charakteru a dále zájmy týkající se výměny zkušeností mezi všemi třemi partnery.

Do konce roku 2021 dojde k transformaci názvu Sdružení obcí a měst jižní Moravy na Euroregion Pomoraví s tím, že Euroregion převezme IČ, adresu a členskou základnu SOM JM. Od 1. 1. 2022 bude zřízena kancelář/sekretariát Euroregionu Pomoraví v Brně.

Do začátku roku 2022 budou připraveny stanovy a projekt organizační struktury a bude schválen konečný termín pro schvalování usnesení o vstupu do vznikajícího euroregionu všemi subjekty. V první polovině roku 2022 proběhne v (zatím neurčeno) první zasedání Rady Euroregionu Pomoraví. Ve stejném roce Rada Euroregionu přijme první verzi Rámcové dohody o spolupráci, schválí akční plán a logo.

Přeshraniční spolupráci je zapotřebí systematicky podporovat a vytvářet pro její rozvoj vhodné podmínky

Euroregion Pomoraví proto hodlá maximálně využít všechny možnosti nového programového období EU 2021-2028 pro přípravu a realizaci společných přeshraničních projektů spolufinancovaných z fondů EU. V této souvislosti si budou všechny tři subjekty poskytovat vzájemnou podporu při hledání projektových partnerů.

Euroregion Pomoraví se chce plnohodnotně zapojit do naplňování Programových dokumentů, které jsou připravovány pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem a Českou republikou a Slovenskem pro období 2021-2028. Očekává se, že dané dokumenty budou projednány a schváleny ze strany Evropské komise nejpozději do konce roku 2021. Po schválení těchto základních dokumentů se Euroregión Pomoraví přihlásí o administraci Fondu malých projektů na česko-rakouské hranici a o personální účast v Monitorovacím výboru pro FMP na česko-slovenské hranici. Taky budou požadovány místa pro zástupce Euroregionu v tzv. velkých monitorovacích výborech Programu Interreg VI.A na česko-rakouské i česko-slovenské hranici. Euroregión Pomoraví bude usilovat o dominantní pozici v oblasti FMP při administraci, ale i rozhodování o financích určených pro česko-rakouské FMP. Ambicí bude taktéž na základě těsné spolupráce s Jihomoravským krajem koordinovat a tam kde to bude možné i žádat o financování tzv. velkých projektů Interreg VI A. V momentě, kdy bude zahájená diskuse o formátu a věcném naplňováni tzv. přeshraničního ITI, chce být Euroregion důležitým (a možná klíčovým) partnerem při substantivních diskusích.

Vytváření podmínek pro rozvoj spolupráce

Přeshraniční spolupráce se ve většině případů nerozvíjí automaticky a jednoduše a je potřeba ji systematicky v území podporovat. Je úkolem především místních a regionálních samospráv vytvářet podmínky pro rozvoj spolupráce na svém území a podporovat konkrétní přeshraniční inciativy přispívající k integraci přeshraničního regionu. Z dosavadních zkušeností vyplynulo, že je třeba koordinovat odlišné kompetence institucí. Základní filozofií existence Euroregionu Pomoraví je podpora rozvoj přeshraniční spolupráce na svém území. Od počátku se aktivity EUPO soustředí na vytváření vhodných podmínek pro přeshraniční spolupráci a její podporu realizovanou především prostřednictvím Fondu malých projektů.

Jaké jsou specifické cíle tohoto Fondu?

 1. Vytváření a posilování přeshraničních vazeb mezi institucemi, sdruženími a obyvateli
 2. Zajištění toku informací přes hranice
 3. Vytváření platforem pro spolupráci
 4. Posilování stávající přeshraniční spolupráce prostřednictvím konkrétních projektů
 5. Iniciace a podpora konkrétních nových projektů

Jaké jsou vhodné aktivity pro naplňování uvedených cílů?

 • Podpora fungování kooperačních struktur
 • Konference, semináře, workshopy, setkávání atp.
 • Koordinace práce odborných i politických grémií (pracovní skupiny expertů)  
 • Výměna informací a zkušeností
 • Vytváření společných stanovisek a pozic
 • Definice společných rozvojových priorit a jejich implementace (strategie a akční plány)

Podpora projektů

Jakým způsobem?

 • Posilování stávající přeshraniční spolupráce prostřednictvím konkrétních projektů
 • Iniciace a podpora konkrétních nových projektů
 • Informační kampaně
 • Informační akce a školení pro žadatele
 • Asistence při přípravě projektů

Přeshraniční spolupráce přináší největší efekty, pokud se realizují konkrétní projekty s viditelnými výsledky. Dopady mají prospět společnému území. Proto mají být podporovány projekty velkých a zkušených institucí, ale také projekty malých žadatelů.

V jakém sledu budou tedy jednání či činnosti postupovat:

 • jednání SR SOM JM a schválení dokumentů pro změnu názvu SOMJM na ER Pomoraví – 27. 10. 2021 v 9 hod. v Hodoníně;
 • jednání VH SOM JM, schválení změny názvu a mandát pro sekretariát SOMJM pro další kroky do konce 2021 – 27. 10. 2021 v 9:45 hod. v Hodoníně;
 • zachování oficiální adresy pro ER Pomoraví – stejný jako adresa SOMJ – tj. Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno, jakož i IČ: 653 38 081;
 • zpracování dokumentů notářkou + vložení příslušných materiálů do spolkového rejstříku (konec října – začátek prosince 2021);
 • JUDr. Gašpar zpracuje návrh rámcového plánu činností na rok 2022;
 • dne 21. 2. 2022 podání projektové žádosti „Sdílejme zkušenosti“ do FMP Česká republika – Slovensko;
 • dne 28. 2. 2022 dopis místopředsedovi vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše ohledně nominace zástupců EUPO do orgánů nově vznikajících programů Interreg VI-A pro česko-rakouskou a česko-slovenskou hranici;
 • ustanovující zasedání ER Pomoraví – schvalování stanov, orgánů, sekretariátu apod. – VH EUPO 31. 3. 2022, Brno.

___________________________________________________________________

počet návštěv

Aktuality

Členové Správní rady jednali v Břeclavi

23.11.2022 13:52
V Břeclavi dne 15. listopadu 2022 jednala Správní rada Euroregionu Pomoraví. Pod vedením...

Fond malých projektů SR-ČR bude zahájen - program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česká republika schválen

12.10.2022 13:27
Evropská komice schválila v minulém týdnu nový Program slovensko-české přeshraniční spolupráce...

Přeshraniční spolupráce se slovenskými regiony dostala opět zelenou

10.10.2022 13:25
Evropská komice schválila v minulém týdnu nový Program slovensko - české spolupráce INTERREG...

Exkurze na sběrném dvoře Ratíškovice v rámci projektu FMP "Sdílejme zkušenosti" - Moderní odpadové hospodářství

07.10.2022 09:25
V rámci realizace projektu FMP "Sdílejme zkušenosti" CZ/FMP/11b/10/140 se dne 6. 10. 2022...

Znojmo hostilo autorské čtení

20.09.2022 13:09
Dne 15. 9. 2022 se v Městské knihovně Znojmo, která funguje i jako jediná knihovna rakouské...

Finalizace Deklarace o česko-slovenské přeshraniční spolupráci

14.09.2022 15:18
Výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví navštívil dne 13. 9. 2022 malebnou slovenskou obec Cífer, kde...

Prezentace Euroregionu Pomoraví pro studenty v Brně

13.09.2022 15:34
Dne 12. 9. 2022 proběhl v sále Rady na Nové radnici v Brně v rámci česko-rakouského...