Dotační servis

Zde naleznete stručné informace a aktuální výzvy k Programům pro přeshraniční spolupráci.

Programy přeshraniční spolupráce

Aktuální výzvy

INTERREG V-A SK-CZ - 15. výzva k podávání žádostí o NFP


Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace SR jako Řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako Národním orgánem pro Program spolupráce Interreg V-A Slovensko - Česká republika vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek INTERREG V-A SK-CZ/2023/15. 


Termín uzávěrky přijímání žádostí o nenávratný finanční příspěvek je 28. února 2023.


Kód výzvy: INTERREG V-A CZ-CZ/2023/15

Typ výzvy: uzavřena

Datum prohlášení: 11. leden 2023

Datum uzavření: 28. únor 2023


Prioritní osa: 2. KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Investiční priorita: Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Alokace výzvy: 1 000 000,- EUR


Uvedená výzva byla připravena ve spolupráci s národním orgánem MMR ČR. Výzvu schválil CKO dne 04.01.2023.

Podrobnosti o výzvě jsou zveřejněny na webové stránce programu: INTERREG V-A CZ-CZ/2023/15 - INTERREG SK-CZ

První výzva v programu Interreg VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027


Otevření výzvy proběhne dne 31. 1. 2023 a lhůta pro podávání projektů poběží až do 28. 4. 2023 do 14 hod. Výběr podpořených projektů proběhne na 3. Monitorovacím výboru ve dnech 19. - 20. 9. 2023. Projekty ve druhé výzvě bude možné podávat do 25. 8. 2023 a 4. Monitorovací výbor o nich bude rozhodovat ve dnech 12. - 13. 12. 2023.

Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí


Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027.

Nový program navazuje na program Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 a pokračuje v podpoře projektů přeshraniční spolupráce. Celkem je z Evropského fondu pro regionální rozvoj k dispozici v novém období na kofinancování projektů 86.821.148 €.

Projektové žádosti bude možné předkládat od 31. 1. 2023!