Dotační servis

Zde naleznete stručné informace a aktuální výzvy k Programům pro přeshraniční spolupráci.

Programy přeshraniční spolupráce

Aktuální výzvy

Aktuální připravované výzvy v Programu Interreg Rakousko - Česko 2021-2027


LHŮTA PRO PODÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍTERMÍN ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU
30. listopadu 2023 (14:00 hodin)2. - 3. dubna 2024
22. března 2024 (14:00 hodin)24. - 25. září 2024
30. září 2024 (14:00 hodin)18. - 19. února 2025

Více informací zde: https://interreg.at-cz.eu/cz/program

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vyhlášení 4. a 5. výzvy na předkládání žádostí o NFP v rámci programu spolupráce Interreg VI A SK-CZ


Řídící orgán Programu Interreg VI A Slovensko-Česká republika vyhlásil dne 29. 09. 2023 byly vyhlášené dvě výzvy na předkládání žádostí o NFP v rámci programu spolupráce Interreg VI A SK-CZ 2021 - 2027:


Kód výzvy: INTERREG SK-CZ/2023/4_Vzdelávanie

Priorita: Vzdělávání

Specifický cíl: 

2.1.1 Zlepšení stejného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního vzdělávání rozvíjením dostupné infrastruktury, včetně posílení podpory pro vzdálené a online vzdělávání a odbornou přípravu

Typ výzvy: uzavřená

Datum vyhlášení: 29.09.2023

Datum uzavření: 31.01.2024

Alokace výzvy: 4 300 000,00 EUR


Kód výzvy: INTERREG SK-CZ/2023/5_Biodiverzita

Priorita: Životní prostředí

Specifický cíl: 

1.2 Posílení ochrany a zachování přírody, biodiverzity a zelené infrastruktury, dokonce i v městských oblastech a snižování všech forem znečištění

Typ výzvy: uzavřená

Datum vyhlášení: 29.09.2023

Datum uzavření: 31.01.2024

Alokace výzvy: 9 569 002,00 EUR


Uvedené výzvy byly připravené ve spolupráci s národním orgánem MMR ČR. 

Podrobnosti o výzvách jsou zveřejněné na webové stránce programu: zde.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vyhlášení prvních tří výzev na předkládání žádostí o NFP v rámci programu spolupráce Interreg VI A SK-CZ


Řídící orgán Programu Interreg VI A Slovensko-Česká republika vyhlásil dne 26. 04. 2023 první tři výzvy na předkládání žádostí o NFP v rámci programu spolupráce Interreg VI A SK-CZ.


Kód výzvy:              INTERREG SK-CZ/2023/1_Klíma

Priorita:                  Životní prostředí

Specifický cíl:       

1.1 Podpora adaptace na změnu klimatu a prevence rizika katastrof a odolnosti s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Typ výzvy:               uzavřená

Datum vyhlášení:    26.04.2023

Datum uzavření:   15.09.2023

Alokace výzvy:      10 366 418,00 EUR


Kód výzvy:               INTERREG SK-CZ/2023/2_Kultúra

Priorita:                   Kultura a cestovní ruch

Specifický cíl:                   

2.2 Posílení role kultury a udržitelného cestovního ruchu v oblasti hospodářského rozvoje, sociálního začlenění a sociální inovace

Typ výzvy:                uzavřená

Datum vyhlášení:     26.04.2023

Datum uzavření:    15.09.2023

Alokace výzvy:       25 840 000,00 EUR


Kód výzvy:                INTERREG SK-CZ/2023/3_Spolupráca

Priorita:                     Institucionální spolupráce

Specifický cíl:                     

3.1 Zvyšování efektivity veřejné správy podporou právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a institucemi, zejména s ohledem na řešení právních a jiných překážek v pohraničních regionech

Typ výzvy:                  uzavřená

Datum vyhlášení:       26.04.2023

Datum uzavření:      15.09.2023

Alokace výzvy:         4 784 501,00 EUR


Uvedené výzvy byly připravené ve spolupráci s národním orgánem MMR ČR. Podrobnosti o výzvách jsou zveřejněné na webové stránce programu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí velkého programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027


Dovolujeme si oznámit, že dne 31. března 2023 v 16.00 byla otevřena výzva k předkládání projektových žádostí velkého programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027.


Celkem je k dispozici z Evropského fondu pro regionální rozvoj na spolufinancování projektů 86.821.148 €.


Na webových stránkách Programu v sekci Ke staženínaleznete Programovou příručku, která stanovuje základní pravidla, postupy a podmínky pro získání dotace a realizaci projektu. Příručka poskytuje přehled o specifikách Programu a provede žadatele fázemi projektového cyklu od vytvoření projektového záměru po schválení projektu. Zde naleznete i Společná pravidla způsobilosti, která obsahují základní informace o způsobilosti výdajů projektů.


Pro podání projektové žádosti je nutné se zaregistrovat v monitorovacím systému Jems. Pokyny k vyplnění projektové žádosti naleznete zde.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nově očekávané výzvy v Interreg EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE


Koncem roku 2022 byly schváleny projekty z prvních výzev programů evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE. Zanedlouho, v průběhu měsíce března, bude vyhlášena další výzva u obou těchto programů.


Při této příležitosti Odbor evropské územní spolupráce, Oddělení programů nadnárodní a meziregionální spolupráce na 3. března 2023 (pátek) připravil společný Infoden, kde zájemcům představí potřebné informace, včetně možností pro vytváření partnerství při předkládání projektů 2. výzvy.


Registrovat se můžete prostřednictvím národní webové stránky dotací - zde.


Do současného světa programů nadnárodní a meziregionální EÚS Vás, milí zástupci členských obcí Euroregionu Pomoraví uvede i nově zpracovaný Interreg Newsletter. V článku naleznete i link, kde se můžete přihlásit k odběru dalších vydání.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Důležité! Výzva pro Interreg VI A ČR-Rakousko


Podle oficiální informace z webu Programu Interreg VI A ČR - Rakousko se z technických důvodů odkládá vyhlášení Výzvy na předkládání žádostí, která byla plánovaná na 31. ledna 2023.


Podle informací, které zjistil sekretariát EUPO, je odklad zatím plánován na jeden měsíc. To znamená, že by se mohla Výzva objevit na konci února a uzávěrka pro podávání žádostí (tzv. deadline) by byla až koncem května 2023.


Tento fakt se dotýká i podání žádosti Euroregionu Pomoraví o administraci Fondu malých projektů pro oblast cestovního ruchu a kultury. Důvodem zpoždění je zřejmě nutnost vyjasnění si některých podstatných otázek realizace Programu na úrovni Auditního orgánu. O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě informovat.


https://www.at-cz.eu/cz/novinky/otevreni-vyzvy-odlozeno

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INTERREG V-A SK-CZ - 15. výzva k podávání žádostí o NFP


Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace SR jako Řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako Národním orgánem pro Program spolupráce Interreg V-A Slovensko - Česká republika vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek INTERREG V-A SK-CZ/2023/15. 


Termín uzávěrky přijímání žádostí o nenávratný finanční příspěvek je 28. února 2023.


Kód výzvy: INTERREG V-A CZ-CZ/2023/15

Typ výzvy: uzavřena

Datum prohlášení: 11. leden 2023

Datum uzavření: 28. únor 2023


Prioritní osa: 2. KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Investiční priorita: Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Alokace výzvy: 1 000 000,- EUR


Uvedená výzva byla připravena ve spolupráci s národním orgánem MMR ČR. Výzvu schválil CKO dne 04.01.2023.

Podrobnosti o výzvě jsou zveřejněny na webové stránce programu: INTERREG V-A CZ-CZ/2023/15 - INTERREG SK-CZ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

První výzva v programu Interreg VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027


Otevření výzvy proběhne dne 31. 1. 2023 a lhůta pro podávání projektů poběží až do 28. 4. 2023 do 14 hod. Výběr podpořených projektů proběhne na 3. Monitorovacím výboru ve dnech 19. - 20. 9. 2023. Projekty ve druhé výzvě bude možné podávat do 25. 8. 2023 a 4. Monitorovací výbor o nich bude rozhodovat ve dnech 12. - 13. 12. 2023.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí


Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027.

Nový program navazuje na program Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 a pokračuje v podpoře projektů přeshraniční spolupráce. Celkem je z Evropského fondu pro regionální rozvoj k dispozici v novém období na kofinancování projektů 86.821.148 €.

Projektové žádosti bude možné předkládat od 31. 1. 2023!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________