Dotační servis

Zde naleznete stručné informace a aktuální výzvy k Programům pro přeshraniční spolupráci.

Programy přeshraniční spolupráce

Aktuální výzvy

Nově očekávané výzvy v Interreg EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE


Koncem roku 2022 byly schváleny projekty z prvních výzev programů evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE. Zanedlouho, v průběhu měsíce března, bude vyhlášena další výzva u obou těchto programů.


Při této příležitosti Odbor evropské územní spolupráce, Oddělení programů nadnárodní a meziregionální spolupráce na 3. března 2023 (pátek) připravil společný Infoden, kde zájemcům představí potřebné informace, včetně možností pro vytváření partnerství při předkládání projektů 2. výzvy.


Registrovat se můžete prostřednictvím národní webové stránky dotací - zde.


Do současného světa programů nadnárodní a meziregionální EÚS Vás, milí zástupci členských obcí Euroregionu Pomoraví uvede i nově zpracovaný Interreg Newsletter. V článku naleznete i link, kde se můžete přihlásit k odběru dalších vydání.

Důležité! Výzva pro Interreg VI A ČR-Rakousko


Podle oficiální informace z webu Programu Interreg VI A ČR - Rakousko se z technických důvodů odkládá vyhlášení Výzvy na předkládání žádostí, která byla plánovaná na 31. ledna 2023.


Podle informací, které zjistil sekretariát EUPO, je odklad zatím plánován na jeden měsíc. To znamená, že by se mohla Výzva objevit na konci února a uzávěrka pro podávání žádostí (tzv. deadline) by byla až koncem května 2023.


Tento fakt se dotýká i podání žádosti Euroregionu Pomoraví o administraci Fondu malých projektů pro oblast cestovního ruchu a kultury. Důvodem zpoždění je zřejmě nutnost vyjasnění si některých podstatných otázek realizace Programu na úrovni Auditního orgánu. O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě informovat.


https://www.at-cz.eu/cz/novinky/otevreni-vyzvy-odlozeno


Sekretariát EUPO

INTERREG V-A SK-CZ - 15. výzva k podávání žádostí o NFP


Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace SR jako Řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako Národním orgánem pro Program spolupráce Interreg V-A Slovensko - Česká republika vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek INTERREG V-A SK-CZ/2023/15. 


Termín uzávěrky přijímání žádostí o nenávratný finanční příspěvek je 28. února 2023.


Kód výzvy: INTERREG V-A CZ-CZ/2023/15

Typ výzvy: uzavřena

Datum prohlášení: 11. leden 2023

Datum uzavření: 28. únor 2023


Prioritní osa: 2. KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Investiční priorita: Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Alokace výzvy: 1 000 000,- EUR


Uvedená výzva byla připravena ve spolupráci s národním orgánem MMR ČR. Výzvu schválil CKO dne 04.01.2023.

Podrobnosti o výzvě jsou zveřejněny na webové stránce programu: INTERREG V-A CZ-CZ/2023/15 - INTERREG SK-CZ

První výzva v programu Interreg VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027


Otevření výzvy proběhne dne 31. 1. 2023 a lhůta pro podávání projektů poběží až do 28. 4. 2023 do 14 hod. Výběr podpořených projektů proběhne na 3. Monitorovacím výboru ve dnech 19. - 20. 9. 2023. Projekty ve druhé výzvě bude možné podávat do 25. 8. 2023 a 4. Monitorovací výbor o nich bude rozhodovat ve dnech 12. - 13. 12. 2023.

Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí


Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027.

Nový program navazuje na program Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 a pokračuje v podpoře projektů přeshraniční spolupráce. Celkem je z Evropského fondu pro regionální rozvoj k dispozici v novém období na kofinancování projektů 86.821.148 €.

Projektové žádosti bude možné předkládat od 31. 1. 2023!