Aktuality FMP

23. 5. 2024

Seminář FMP v Břeclavi zrušen!

Plánovaný seminář FMP pro žadatele, který měl proběhnout dne 27. 5. 2024 v Břeclavi, byl zrušen! Zájemci o bližší informace ohledně Fondu malých projektů si mohou stáhnout prezentace z uskutečněného webináře ze dne 23. 5. 2024 nebo kontaktovat kolegyně z oddělení FMP.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. 5. 2024
Zájemci o přeshraniční spolupráci s Rakouskem se dočkali


Dnes, tj. 13. 5. 2024, zahajujeme na rakousko-české hranici střechový projekt Fondu malých projektů programu Interreg 2021-2027.

Euroregion Pomoraví, spolek (EUPO), který je Správcem Fondu pro oblast kultury a cestovního ruchu, je všem zájemcům o spolupráci se subjekty v Dolním a Horním Rakousku připraven asistovat při podání individuálních projektů. Pro nejbližších pět let lze Fond malých projektů použít na jednoduché aktivity v oblasti people-to-people i na složitější akce v oblasti kultury a cestovního ruchu.


Kdo chce konzultovat svůj projektový záměr, poradit, jak formulovat záměr, vytvořit rozpočet či jak vyplnit elektronickou žádost, může osobně navštívit specialisty v EUPO. 


Můžete se také dne 23. května 2024 připojit k webináři, případně poslat přihlášku a zúčastnit se semináře pro žadatele 27. května 2024 v Břeclavi od 10:00 (od 9:30 prezence) do 12:00 hod. Podrobné informace týkající se místa konání a programu semináře naleznete zde.


Detaily k Fondu, Příručku pro FMP a mnoho dalších informací můžete najít na webu www.euroregion-pomoravi.cz v sekci FMP.


1. průběžná uzávěrka příjmu žádosti je 8. 7. 2024 ve 14:00 hodin (RMV zasedá 11. 9. 2024).


Těšíme se na každého z Vás, kdo máte zájem o česko-rakouské přeshraniční aktivity.


Pozvánka na webinář 23. 5. 2024 zde.

Pozvánka na seminář 27. 5. 2024 zde.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ustanovující RMV Fondů malých projektů proběhl v Nových Hradech


Dne 23. 4. 2024 se v jihočeských Nových Hradech uskutečnilo Ustanovující jednání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Interreg Rakousko – Česko na období 2021 - 2027.


Na pracovní schůzce byli přítomni zástupci Řídícího orgánu programu INTERREG, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, všech relevantních krajů ČR a spolkových zemí Rakouska i příhraničních Euroregionů, jakož i zástupci budoucích správců FMP (Jihočeská Silva Nortica a Euroregionu Pomoraví, spolek).


Přítomní členové a náhradníci obdrželi jmenovací dekrety a byli seznámeni s právy a povinnostmi členů (náhradníků) RMV, včetně povinnosti mlčenlivosti a nestrannosti. Na jednání se projednal jednací řád RMV, metodika hodnocení malých projektů a sekretariát představil návrh budoucího harmonogramu výzev FMP za obě oblasti.


Podle prezentací bude první výzva pro předkládání projektů vyhlášena pravděpodobně v polovině května 2024 s tím, že hodnotící RMV proběhne v polovině září 2024, a ihned bude následovat další výzva. Příští jednání RMV proběhne na území Jihomoravského kraje. Prezentace z Nových Hradů jsou k dispozici na sekretariátu EUPO. Zápis z jednání RMV bude rozeslán do 25 pracovních dnů všem účastníkům jednání.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Žádost o sekretariát FMP prošla administrativní kontrolou


Dne 13. 9. 2023 byl sekretariát Euroregionu Pomoraví informován Jednotným sekretariátem (JS) Programu Interreg Rakousko- Česká republika pro období 2021-2027, že jim podaná žádost na Správu Fondu malých projektů prošla administrativním hodnocením. 


Tento krok znamená, že teď bude žádost předána odborným hodnotitelům, kteří nezávisle ohodnotí kvalitu projektu a úroveň přeshraniční spolupráce. JS taktéž informoval, že rozhodování o podpoře projektu pro správu FMP v oblasti kultury a cestovního ruchu proběhne ve dnech 5. - 6. prosince 2023 na jednání Monitorovacího výboru Programu.


Fond může podpořit menší projekty v kultuře i turistice dotací až do výše 40 tisíc EURO. Celkem je na FMP v této oblasti vyčleněno 2,150 miliónu EUR. O podporu se můžou ucházet žadatelé z jižní Moravy, kraje Vysočina, jižních Čech a částí Dolního a Horního Rakouska. Neoficiální odhad zahájení příjmu žádostí na malé projekty je začátek roku 2024.


Podrobnosti k FMP budou pravidelně zveřejňovány na webu Euroregionu Pomoraví.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Žádost o Fond malých projektů byla podána


Příprava, které trvala bezmála 2 roky, dostala dnes dopoledne konkrétní podobu. Sekretariát Euroregionu Pomoraví dne 15. 8. 2023 oficiálně zaregistroval Žádost o Fond malých projektů pro oblast kultury a cestovního ruchu programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2021-2027.


EUPO, poté, co žádost projedná a schválí Monitorovací výbor Programu Interreg, bude vykonávat funkci Správce Fondu, ve kterém je alokováno celkem 2,150 miliónů EUR. Správce má 4 další regionální partnery, kterými jsou Jihočeská Silva Nortica, Sdružení obcí Vysočina, Regionální management Dolního Rakouska a hornorakouský regionální management.


Součástí Žádosti byla i Příručka pro žadatele, Jednací řád Regionálního monitorovacího výboru a hodnotící kritéria pro malé projekty. Mimo to připravili regionální partneři společně i Dohodu o spolupráci na administraci FMP pro oblast people-to-people a oblast kultura a cestovní ruch. Žádost podepsal statutár EUPO, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník.


Pro žadatele budou organizovány semináře, na kterých se dozví o Fondu všechno, co budou potřebovat pro podání svého záměru. EUPO bude administrovat Fond pro přeshraniční aktivity v kultuře a cestovním ruchu, ale bude konzultovat i záměry projektů z FMP people-to-people, za který nese odpovědnost Jihočeská Silva Nortica.


Novinkou je, že ve FMP kultura a cestovní ruch bude možné podpořit i menší investiční akce. Finanční podpora projektu ze strany EU je 80 % a může dosáhnout až 40.000 EUR, kdy se na projektu finančně podílí oba partneři. V případě finančního podílu pouze jednoho partnera bude dotace maximálně 24.000 EUR.


O žádosti FMP se bude rozhodovat na začátku prosince 2023 a dá se předpokládat, že první žádosti na podporu malých projektů si začnou zájemci podávat začátkem roku 2024. O podrobnostech budeme širokou veřejnost informovat.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přípravy na podání žádosti na administraci FMP finišují


Na základě rozhodnutí Řídícího orgánu Programu Interreg Rakousko – ČR 2021 – 2027 byla vyhlášena speciální Výzva pouze pro předkládání žádosti o administraci dvou Fondů malých projektů za oblasti people-to-people a cestovní ruch a kultura. Termín odevzdání žádostí je 15. 8. 2023, přičemž o přidělení dotace na FMP bude rozhodnuto Monitorovacím výborem Programu začátkem prosince 2023. 


Po dohodě politických reprezentací bude administrovat Fond pro tzv. people-to-people (dále FMP P-T-P) projekty Jihočeská Silva Nortica a Fond pro cestovní ruch a kulturu (dále FMP CR+K) Euroregion Pomoraví.


Na FMP P-T-P je celkem určeno cca 6,493 miliónů EUR a na FMP CR+K 2,150 miliónů.


Jsou dány i parametry rozpočtu malých projektů:

FMP P-T-P: výše celkových projektových výdajů, které financuje pouze jeden partner - min. 2 500 EUR, max. 20.000 EUR

FMP P-T-P: výše celkových projektových výdajů, které financují partneři společně - min. 5 000 EUR, max. 30.000 EUR

Tento druh projektů je neinvestiční.


FMP CR+K: výše celkových projektových výdajů, které financuje pouze jeden partner - min. 2 500 EUR, max. 30.000 EUR

FMP CR+K: výše celkových projektových výdajů, které financují partneři společně - min. 5 000 EUR, max. 50.000 EUR

Tento druh projektů je investiční.


Pro aktuální období 2021 – 2027 je výše dotace EFRR 80 %, tj. výše uvedené čísla je nutné zmenšit o 20%.


Podrobnosti k fungování Fondů, Směrnice pro žadatele, hodnotící kritéria pro projekty, pravidla fungování Regionálních Monitorovacích výborů, jejich personální složení, Dohoda o spolupráci mezi regionálními partnery na realizaci obou Fondů se finalizují a jejich přesné znění a detaily budou zveřejněny nejpozději na konci roku 2023.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

První výzva FMP z programe INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027


Podle informací z Konference v Retz bude možné podávat první projekty Interreg tzv. strategického významu, mezi které patří i FMP od 31.1 do 28.4. 2023. Ke schvalování dojde na Monitorovacím výboru Programu, který proběhne 19. - 20. 9. 2023 a k podpisu Smluv se Správci Fondů pravděpodobně v průběhu listopadu 2023.


Vzhledem k tomuto faktu lze očekávat první Výzva FMP pro žadatele o malé projekty koncem 2023 a přidělení prvních dotací zřejmě na jaře 2024. To nejsou určitě optimistické vyhlídky, ale Správci obou Fondů udělají vše pro co nejefektivnější využití všech prostředků pro FMP, a ty jsou na solidní výši.