Historie

Euroregion Pomoraví, spolek (EUPO) bylo dříve Sdružením obcí a měst jižní Moravy, z. s. p. o. (SOM JM) a bylo založeno v roce 1997.


Sdružení obcí a měst jižní Moravy bylo partnerem orgánů státní správy a samosprávy pro regionální rozvoj, zejména pro:

 • Jihomoravský kraj
 • Krajskou hospodářskou komoru jižní Moravy
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR


SOM JM zaujala pozici partnera při projednávání strategických rozvojových dokumentů regionu. Mezi Jihomoravským krajem a SOM JM existuje Smlouva o spolupráci z roku 2011, která mimo jiné umožňuje členům SOM JM/EUPO spolupráci v partnerských projektech operačních programů, zastoupení v poradních a iniciativních orgánech Kraje a další.

SOM JM spolupracovala na:

 • propagaci regionu v ČR i v zahraničí;
 • přípravě regionu na využití strukturálních fondů EU (2014 – 2020);
 • realizaci projektů v rámci Cíle Evropská územní spolupráce na česko-rakouské a česko-slovenské hranici a přípravě programu Interreg V-A;
 • zpracování a vydávání Grantového kalendáře pro municipální sféru a neziskové organizace.


SOM JM byla v období 2007 - 2013 správcem Fondu malých projektů na území Jihomoravského kraje:

 • Fond podporoval malé investiční i neinvestiční projekty na česko-rakouské hranici;
 • vhodnými žadateli byly obce, města a neziskové organizace z území Jihomoravského kraje;
 • výše dotace na jeden projekt dosahovala až 20 000 €.


SOM JM byla spoluzakladatelem původního trilaterálního EUROREGIONU POMORAVÍ (Slovensko – území Záhorie, Rakousko – území Weinviertel, ČR – území jižní Morava) z roku 1997. Byla také spoluzakladatelem Regionální rozvojové agentury jižní Moravy (RRA JM), která služby pro SOM JM zajišťovala do konce roku 2021. 


Založení původního Euroregionu Pomoraví

Myšlenka založení Euroregiónu na trojmezí států Rakouska, Slovenska a České republiky se zrodila mezi zástupci lokální samosprávy v Poysdorfu a Břeclavi mezi léty 1997 až 1999. Od počátku měla samosprávný́ charakter. Na základě jednání a konzultací podepsaly regiony Weinviertel (Rakousko), jižní Morava (Česká republika) a Záhorie (Slovensko) dne 1. prosince 1997 v Mistlebachu Deklaraci o rozvoji spolupráce. Na Deklaraci navázala Dohoda o vytvoření přeshraničního sdružení Euroregion Pomoraví, podepsaná ve Skalici 23 června 1999, která mimo jiné definovala cíle EUPO, způsob jejich dosažení, orgány EUPO i zásady hospodaření.


Obnovení Euroregionu Pomoraví

Euroregion Pomoraví nemá ve smyslu právních předpisů jednotlivých států právní subjektivitu. Vytvoří ho tři subjekty: Trnavský samosprávný kraj, Jihomoravský kraj a země Dolní Rakousko (jeho část Weinviertel). Členství krajů, obcí a dalších subjektů je vnitřní záležitostí každé ze stran a nevyžaduje souhlas ostatních partnerů. Všechny jeho orgány budou pracovat na základě národní legislativy. Cíle a rozsah spolupráce členů Euroregionu budou stanoveny v budoucí Rámcové dohodě o spolupráci. K nejvýznamnějším cílům by měla patřit podpora zájmů členů Euroregionu (obcí, kraje/země/župy a dalších subjektů, včetně neziskových organizací či občanských aktivit), které jsou v souladu s rozvojovými cíli regionu a také pomoc na regionální úrovni v oblastech, které jsou podporovány Evropskou unií.


Vize Euroregionu Pomoraví

Euroregion Pomoraví je místem, které se rozvíjí díky přeshraniční spolupráci mezi samosprávnými orgány, organizacemi a lidmi v každé oblasti lidského života. Díky tomu jeho obyvatelé využívají všech výhod a možností, které jim poskytuje poloha příhraničního území.


Prioritní oblasti

K uskutečnění vize je zapotřebí, aby se rozvíjela spolupráce především v následujících prioritních oblastech:

 • reakce na klimatické změny, ochrana přírody a životního prostředí, ochrana čistoty ovzduší, odpadové hospodářství,
 • výzkum a vývoj, inovace,
 • vzdělávání, výchova, sport, kultura,
 • udržitelné zemědělství a lesnictví,
 • krizové řízení,
 • zdravotnictví a sociální oblast,
 • rozvoj malého a středního podnikání,
 • hospodářství a digitalizace, kybernetická a informační bezpečnost,
 • územní plánování a rozvoj regionů,
 • cestovní ruch,
 • doprava.


Postup

V listopadu 2021 došlo k transformaci názvu Sdružení obcí a měst jižní Moravy na Euroregion Pomoraví s tím, že Euroregion převzal IČ, adresu a členskou základnu SOM JM. Od 1. 1. 2022 byla zřízena kancelář/sekretariát Euroregionu Pomoraví v Brně. V září 2022 byla podepsána Deklarace o rozvoji přeshraniční spolupráce euroregionu Pomoraví, která vyjadřuje úmysl rozvíjet společné zájmy institucionálního, ekonomického a kulturního charakteru a dále zájmy týkající se výměny zkušeností mezi všemi třemi partnery. V březnu 2022 byly schváleny Valnou hromadou nové Stanovy, projekt organizační struktury a změna právní formy na Spolek.


Přeshraniční spolupráci je zapotřebí systematicky podporovat a vytvářet pro její rozvoj vhodné podmínky. Euroregion Pomoraví proto hodlá maximálně využít všechny možnosti nového programového období EU 2021-2028 pro přípravu a realizaci společných přeshraničních projektů spolufinancovaných z fondů EU. V této souvislosti si budou všechny tři subjekty poskytovat vzájemnou podporu při hledání projektových partnerů.

Euroregion Pomoraví se chce plnohodnotně zapojit do naplňování Programových dokumentů, které jsou připravovány pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem a Českou republikou a Slovenskem pro období 2021-2028. Očekává se, že dané dokumenty budou projednány a schváleny ze strany Evropské komise nejpozději do konce roku 2021. Po schválení těchto základních dokumentů se Euroregión Pomoraví přihlásí o administraci Fondu malých projektů na česko-rakouské hranici a o personální účast v Monitorovacím výboru pro FMP na česko-slovenské hranici. Taky budou požadovány místa pro zástupce Euroregionu v tzv. velkých monitorovacích výborech Programu Interreg VI.A na česko-rakouské i česko-slovenské hranici. Euroregión Pomoraví bude usilovat o dominantní pozici v oblasti FMP při administraci, ale i rozhodování o financích určených pro česko-rakouské FMP. Ambicí bude taktéž na základě těsné spolupráce s Jihomoravským krajem koordinovat a tam kde to bude možné i žádat o financování tzv. velkých projektů Interreg VI A. V momentě, kdy bude zahájená diskuse o formátu a věcném naplňováni tzv. přeshraničního ITI, chce být Euroregion důležitým (a možná klíčovým) partnerem při substantivních diskusích.


Vytváření podmínek pro rozvoj spolupráce

Přeshraniční spolupráce se ve většině případů nerozvíjí automaticky a jednoduše a je potřeba ji systematicky v území podporovat. Je úkolem především místních a regionálních samospráv vytvářet podmínky pro rozvoj spolupráce na svém území a podporovat konkrétní přeshraniční inciativy přispívající k integraci přeshraničního regionu. Z dosavadních zkušeností vyplynulo, že je třeba koordinovat odlišné kompetence institucí. Základní filozofií existence Euroregionu Pomoraví je podpora rozvoj přeshraniční spolupráce na svém území. Od počátku se aktivity EUPO soustředí na vytváření vhodných podmínek pro přeshraniční spolupráci a její podporu realizovanou především prostřednictvím Fondu malých projektů.


Jaké jsou specifické cíle tohoto Fondu?

 • Vytváření a posilování přeshraničních vazeb mezi institucemi, sdruženími a obyvateli
 • Zajištění toku informací přes hranice
 • Vytváření platforem pro spolupráci
 • Posilování stávající přeshraniční spolupráce prostřednictvím konkrétních projektů
 • Iniciace a podpora konkrétních nových projektů


Jaké jsou vhodné aktivity pro naplňování uvedených cílů?

 • Podpora fungování kooperačních struktur
 • Konference, semináře, workshopy, setkávání atp.
 • Koordinace práce odborných i politických grémií (pracovní skupiny expertů)
 • Výměna informací a zkušeností
 • Vytváření společných stanovisek a pozic
 • Definice společných rozvojových priorit a jejich implementace (strategie a akční plány)
 • Podpora projektů


Jakým způsobem?

 • Posilování stávající přeshraniční spolupráce prostřednictvím konkrétních projektů
 • Iniciace a podpora konkrétních nových projektů
 • Informační kampaně
 • Informační akce a školení pro žadatele
 • Asistence při přípravě projektů


Přeshraniční spolupráce přináší největší efekty, pokud se realizují konkrétní projekty s viditelnými výsledky. Dopady mají prospět společnému území. Proto mají být podporovány projekty velkých a zkušených institucí, ale také projekty malých žadatelů.