Fond malých projektů

Fond malých projektů (dále jen FMP) je nástrojem pro podporu projektů s menším finančním objemem a lokálním významem vykazující přeshraniční dopad. Hlavním cílem FMP je spolupráce institucí a jejich vzájemné síťování a rozvoj kultury a cestovního ruchu včetně malých investic.


Fond malých projektů v česko-rakouském příhraničí je realizován formou dvou společných projektů FMP a je řízen dvěma správci pro celou hranici. Správcem Fondu malých projektů pro oblast people-to-people je Jihočeská Silva Nortica a správcem Fondu malých projektů pro oblast kultura a cestovní ruch je Euroregion Pomoraví.


Informace k aktuálnímu stavu příprav FMP 2021 - 2027:


Oba Správci FMP podali své žádosti o administraci fondu k 15. 8. 2023. Do současnosti proběhlo úspěšné jak hodnocení formálních náležitostí, tak i věcné hodnocení kvality a přeshraničního dopadu. O obou žádostech bude jednat Monitorovací výbor programu 5. - 6. 12. 2023. V případě schválení obou žádostí se dá očekávat vyhlášení výzvy Fondu malých projektů v 1. kvartálu 2024 a schválení prvních žádostí o dotaci cca v polovině roku 2024.


PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ

V rámci FMP budou vyhlášeny pro obě priority kontinuální výzvy k předkládání žádostí o dotaci na malé projekty na celé programové období. Příjem žádostí je průběžný, projektové žádosti jsou přijímány v rámci vyhlášených jednotlivých kol těchto výzev.

Na webových stránkách Správců FMP a regionálních partnerů jsou pravidelně zveřejňovány termíny vyhlášených kol výzev a konečné termíny, do kterých musí být projektová žádost v rámci příslušného kola výzvy zaevidována v elektronickém systému FMP. Dále budou průběžně zveřejňovány termíny zasedání RMV.


Zafixování financí pro FMP (people to people - PO4) a FMP (kultura a cestovní ruch - PO3):


ČRDRHRCelkem
PO44 304 814,561 500 000,00688 877,286 493 691,84
PO31 500 000,00500 000,00150 000,002 150 000,00
Celkem5 804 814,562 000 000,00838 877,288 643 691,84FOND MALÝCH PROJEKTŮ BUDE SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY:


Finanční rozsah malých projektů

FMP umožňuje předložit malý projekt maximálně do 30.000 € v případě malých projektů typu „people to people“ nebo maximálně do 50.000 € v případě malých projektů v „kultuře a cestovním ruchu“.


Typ FMPVýše celkových projektových výdajů
People to people Max. 30.000 €
Kultura a cestovní ruch Max. 50.000 €


Pro malé projekty je pro programové období 2021-2027 stanoven závazný podíl spolufinancování na celkových způsobilých výdajích projektu ve výši max. 80 % ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFFR).


Doba realizace malých projektů: 

Doba realizace malého projektu je zpravidla 12 měsíců. V odůvodněných případech může být schválená doba realizace projektu prodloužena. Prodloužení posuzuje a schvaluje Správce FMP u každého projektu individuálně.


Dva typy Fondu malých projektů:

V rámci Programu jsou realizovány celkově dva FMP, konkrétně v rámci následujících priorit a programových specifických cílů (SC).

 1. Priorita 4 – Přeshraniční správa, Specifický cíl 4.2. Akce people-to-people za účelem zvýšení důvěry (spolupráce „bottom-up“ mezi občany v příhraničním regionu, malé projekty na podporu společného porozumění a přeshraničního síťování občanů na obou stranách hranice)
 2. Priorita 3 - Vzdělávání, kultura a cestovní ruch, Specifický cíl 3.2 Kultura a cestovní ruch (Společné pilotní akce a malé investice na podporu cestovního ruchu a kultury jako např. marketingové aktivity, turistické značení, digitalizace turistické/kulturní nabídky, prezentace na akcích kulturního a turistického charakteru, menší investiční úpravy podél turistických stezek a vylepšení infrastruktury kulturních zařízení jako např. muzea, galerie, výstavní plochy apod.)


Kritéria spolupráce:

Každý projekt musí mít dopad v programovém území a musí splňovat aspoň tři ze čtyř kritérií spolupráce. Povinné je splnění dvou následujících kritérií:

1. Společná příprava

 • Partneři z obou stran hranice přispívají k přípravě projektu, aktivně se účastní definování cílů projektu a formulace jeho obsahu.
 • Partneři z obou stran hranice se aktivně podílejí na přípravě projektové žádosti, jejích příloh a koordinují své kroky.
 • Partneři z obou stran hranice společně stanoví implementaci projektu a identifikují know-how a zkušenosti, kterými může každý z partnerů v rámci projektu přispět.


2. Společný realizace

 • Vedoucí partner koordinuje aktivity a nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu.
 • Partneři z obou stran hranice se účastní realizace aktivit přispívajících k naplňování cílů projektu.

Pracovní plán projektu předpokládá aktivní zapojení partnera(-ů) z jedné strany hranice do aktivit implementovaných partnerem(-y) z druhé strany hranice.


Dále musí být splněno minimálně ještě jedno z následujících kritérií spolupráce:

Společný personál

Partneři z obou stran hranice mají určené role a poskytují vlastní personál k naplnění těchto rolí.

Personál koordinuje své činnosti s ostatními subjekty zapojenými do realizace aktivity nebo pracovního balíčku a vyměňuje si pravidelně informace.


Společné financování

Finanční podíl partnerů z každého členského státu je nejméně 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Rozpočet partnerů z obou členských zemí jednoznačně přispívá k dosažení projektových cílů (jejich výdaje jsou nezbytné pro dosažení cílů projektu).


UKAZATELE VÝSTUPU A VÝSLEDKU VE FMP:


Ukazatele u typu projektu „People to people“

Výstupové:

 • Účast na společných přeshraničních akcích
 • Společně organizované přeshraniční veřejné akce


Výsledkové:

 • Účast na společných přeshraničních akcích po dokončení projektu


Ukazatele u typu projektu „Kultura a cestovní ruch“

Výstupové:

 • Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu
 • Společně vypracované strategie a akční plány
 • Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce
 • Společně vypracovaná řešení


Výsledkové:

 • Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu
 • Společné strategie a akční plány přijaté organizacemi
 • Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu
 • Řešení přijatá nebo rozvíjená organizacemi


UVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV:

V souvislosti s účinností zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jsou čeští žadatelé vymezení v § 2 tohoto zákona povinni zveřejnit soukromoprávní smlouvy/objednávky nebo jejich dodatky v registru smluv dostupném na https://smlouvy.gov.cz/


Oba Správci FMP – Jihočeská Silva Nortica a Euroregion Pomoraví budou zveřejňovat dle zákona o registru smluv každou individuální Smlouvu o financování malého projektu, která bude uzavřená mezi Správcem FMP a žadatelem. Zveřejnění je dobrovolné a nevytváří rozpor s Pravidly Programu, kdy náklady žadatele, resp. partnerů, vznikají neprodleně po zaevidování projektové žádosti.

Časté dotazy - prozatím neaktuální

V rámci FMP mohou být podpořeny projekty v oblasti spolupráce samosprávy, státní správy, obcí, měst a jimi zřizovanými organizacemi, nestátních neziskových organizací, vzdělávacích institucí atd. Investiční projekty nebudou podporovány. Při hodnocení žádostí bude mít významný vliv způsob spolupráce partnerů a dopad projektu na programové území.

Projekt musí mít min. jednoho rakouského a jednoho českého partnera (vč. žadatele), sídlo musí mít oba v programovém území. Speciálním případem jsou partneři z Vídně - ti nemají nárok na příspěvek EFRR. Navíc je nutné najít si dalšího projektového partnera z programového území. Max. počet partnerů včetně žadatele jsou tři.

Ne. Dotace z Fondu malých projektů je vyplácena zpětně až po ukončení realizace projektu, kontrole a schválení vyúčtování. Žadatel si tedy musí zajistit předfinancování celého projektu a dotace mu je vyplacena až je projekt ukončen a řádně vyúčtován. Schopnost projekt předfinancovat z vlastních prostředků žadatel stvrzuje svým podpisem při předložení žádosti.

Za příjmy z projektu je považováno vstupné, účastnické poplatky, příjmy z prodeje výstupů (např. publikace), nájemné (např. pronájem míst pro stánkový prodej na akci projektu), peněžní příspěvky a dotace od institucí na akci apod. vzniklé v průběhu realizace projektu. Mohou být použity jako zdroj vlastních prostředků na spolufinancování. Finanční podíl partnera v rámci společného financování projektu není příjmem projektu!

Ano. Personální výdaje a kancelářské a administrativní výdaje lze uplatňovat pouze paušálními sazbami. Konkrétní procentní sazby jsou uvedeny ve Směrnici pro žadatele, kap. 5. Uplatňování těchto nákladů ve skutečné výši tedy není možné. 

Ne. Náklady lze uplatnit až po datu registrace projektu, tj. po předložení žádosti u příslušného správce FMP.

V rámci FMP je výzva kontinuální, příjem žádostí je tedy průběžný. Na webových stránkách jednotlivých správců FMP jsou zveřejňovány termíny uzávěrek sběru projektových žádostí, vztahující se ke konkrétním zasedáním Regionálního monitorovacího výboru.

Nesplnění minimálně tří kritérií přeshraniční spolupráce ze čtyř možných.

Nedosažení min. 16 bodů v hodnocení kvality a min. 7 bodů v hodnocení přeshraničního dopadu (viz check-listy hodnocení projektu v materiálech ke stažení).

Při předložení projektové žádosti se vyplní rozpočet ve měně EUR. Zde se jedná pouze o odhad vývoje kurzu. Při vyúčtování je nutné použít kurz Evropské centrální banky platný pro měsíc, ve kterém je vyúčtování předloženo příslušnému správci FMP.

Máte-li další dotazy, kontaktujte nás prosím.

Důležité kontakty

JUDr. Vladimír Gašpar
JUDr. Vladimír Gašpar
výkonný ředitel
+420 602 772 786
Ing. Svatava Novotná
Ing. Svatava Novotná
projektová manažerka FMP
+420 775 745 802
Zuzana Santlerová
Zuzana Santlerová
finanční manažerka FMP
+420 725 782 224