Fond malých projektů

Fond malých projektů (dále jen FMP) je nástrojem pro podporu projektů s menším finančním objemem a lokálním významem vykazující přeshraniční dopad. Hlavním cílem FMP je spolupráce institucí a jejich vzájemné síťování a rozvoj kultury a cestovního ruchu včetně malých investic.


Fond malých projektů v česko-rakouském příhraničí je realizován formou dvou společných projektů FMP a je řízen dvěma správci pro celou hranici. Správcem Fondu malých projektů pro oblast people-to-people je Jihočeská Silva Nortica a správcem Fondu malých projektů pro oblast kultura a cestovní ruch je Euroregion Pomoraví.


Informace k aktuálnímu stavu příprav FMP 2021 - 2027:


Oba Správci FMP podali své žádosti o administraci fondu k 15. 8. 2023. O žádostech jednal Monitorovací výbor programu 6. 12. 2023. Po doladění všech detailů včetně dokumentace obou Fondů byla možnost podání projektů umožněna od 13. 5. 2024. Ke schválení prvních žádostí o dotaci dojde v polovině září roku 2024.


PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ

V rámci FMP jsou vyhlášeny pro obě priority kontinuální výzvy k předkládání žádostí o dotaci na malé projekty na celé programové období. Příjem žádostí je průběžný, projektové žádosti jsou přijímány v rámci vyhlášených jednotlivých kol těchto výzev.

Na webových stránkách Správců FMP a regionálních partnerů jsou pravidelně zveřejňovány termíny vyhlášených kol výzev a konečné termíny, do kterých musí být projektová žádost v rámci příslušného kola výzvy zaevidována v elektronickém systému FMP. Dále budou průběžně zveřejňovány termíny zasedání RMV.


Zafixování financí pro FMP (people to people - PO4) a FMP (kultura a cestovní ruch - PO3):


ČRDRHRCelkem
PO44 304 814,561 500 000,00688 877,286 493 691,84
PO31 500 000,00500 000,00150 000,002 150 000,00
Celkem5 804 814,562 000 000,00838 877,288 643 691,84FOND MALÝCH PROJEKTŮ BUDE SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY:


Finanční rozsah malých projektů

FMP umožňuje předložit malý projekt maximálně do 30.000 € v případě malých projektů typu „people to people“ nebo maximálně do 50.000 € v případě malých projektů v „kultuře a cestovním ruchu“.


Typ FMPVýše celkových projektových výdajů
People to people Max. 30.000 €
Kultura a cestovní ruch Max. 50.000 €


Pro malé projekty je pro programové období 2021-2027 stanoven závazný podíl spolufinancování na celkových způsobilých výdajích projektu ve výši max. 80 % ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFFR).


Doba realizace malých projektů: 

Doba realizace malého projektu je zpravidla 12 měsíců. V odůvodněných případech může být schválená doba realizace projektu prodloužena. Prodloužení posuzuje a schvaluje Správce FMP u každého projektu individuálně.


Dva typy Fondu malých projektů:

V rámci Programu jsou realizovány celkově dva FMP, konkrétně v rámci následujících priorit a programových specifických cílů (SC).

 1. Priorita 4 – Přeshraniční správa, Specifický cíl 4.2. Akce people-to-people za účelem zvýšení důvěry (spolupráce „bottom-up“ mezi občany v příhraničním regionu, malé projekty na podporu společného porozumění a přeshraničního síťování občanů na obou stranách hranice)
 2. Priorita 3 - Vzdělávání, kultura a cestovní ruch, Specifický cíl 3.2 Kultura a cestovní ruch (Společné pilotní akce a malé investice na podporu cestovního ruchu a kultury jako např. marketingové aktivity, turistické značení, digitalizace turistické/kulturní nabídky, prezentace na akcích kulturního a turistického charakteru, menší investiční úpravy podél turistických stezek a vylepšení infrastruktury kulturních zařízení jako např. muzea, galerie, výstavní plochy apod.)


Kritéria spolupráce:

Každý projekt musí mít dopad v programovém území a musí splňovat aspoň tři ze čtyř kritérií spolupráce. Povinné je splnění dvou následujících kritérií:

1. Společná příprava

 • Partneři z obou stran hranice přispívají k přípravě projektu, aktivně se účastní definování cílů projektu a formulace jeho obsahu.
 • Partneři z obou stran hranice se aktivně podílejí na přípravě projektové žádosti, jejích příloh a koordinují své kroky.
 • Partneři z obou stran hranice společně stanoví implementaci projektu a identifikují know-how a zkušenosti, kterými může každý z partnerů v rámci projektu přispět.


2. Společný realizace

 • Vedoucí partner koordinuje aktivity a nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu.
 • Partneři z obou stran hranice se účastní realizace aktivit přispívajících k naplňování cílů projektu.

Pracovní plán projektu předpokládá aktivní zapojení partnera(-ů) z jedné strany hranice do aktivit implementovaných partnerem(-y) z druhé strany hranice.


Dále musí být splněno minimálně ještě jedno z následujících kritérií spolupráce:

Společný personál

Partneři z obou stran hranice mají určené role a poskytují vlastní personál k naplnění těchto rolí.

Personál koordinuje své činnosti s ostatními subjekty zapojenými do realizace aktivity nebo pracovního balíčku a vyměňuje si pravidelně informace.


Společné financování

Finanční podíl partnerů z každého členského státu je nejméně 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Rozpočet partnerů z obou členských zemí jednoznačně přispívá k dosažení projektových cílů (jejich výdaje jsou nezbytné pro dosažení cílů projektu).


UKAZATELE VÝSTUPU A VÝSLEDKU VE FMP:


Ukazatele u typu projektu „People to people“

Výstupové:

 • Účast na společných přeshraničních akcích
 • Společně organizované přeshraniční veřejné akce


Výsledkové:

 • Účast na společných přeshraničních akcích po dokončení projektu


Ukazatele u typu projektu „Kultura a cestovní ruch“

Výstupové:

 • Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu
 • Společně vypracované strategie a akční plány
 • Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce
 • Společně vypracovaná řešení


Výsledkové:

 • Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu
 • Společné strategie a akční plány přijaté organizacemi
 • Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu
 • Řešení přijatá nebo rozvíjená organizacemi


Zprávy o udržitelnosti:

Správce FMP kontroluje na základě přílohy C7 Programové příručky Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 (Pokyn k ukazatelům a výsledkům) předložení roční Zprávy o udržitelnosti malého projektu (viz příloha D1) po dobu jednoho až pěti let od jeho proplacení (zpravidla malé projekty investičního charakteru nebo s vyššími náklady na nákup vybavení). Tato informace bude ukotvena ve Smlouvě.


Informace o publicitě Fondu:

Publicita tvoří nedílnou součást realizace projektu, přispívá k dosažení specifických cílů projektu a má dopad na aktivity a kvalitu projektu. Cílem propagačních aktivit je předat znalosti definovaným cílovým skupinám.


Používání znaku EU a loga Programu

Partneři jsou povinni informovat veřejnost o příslušném projektu a podpoře z Programu v souladu s nařízením (EU) 2021/1059 čl. 36, a dále v souladu s nařízením (EU) 2021/1060 čl. 47 a s přílohou IX tohoto nařízení. V praxi to znamená, že při plnění dále uvedených informačních a komunikačních povinností partneři musí uvádět logo Příručka pro FMP ATCZ 2021-2027 28 Verze 01, 13.05.2024 programu obsahující znak Evropské unie ve spojení se slovem Interreg a výrazem „Spolufinancováno Evropskou unií“. Pravidla pro používání loga Programu včetně pravidel pro grafické vyobrazení jednotlivých variant loga a technické specifikace jsou uvedeny v Pokynu pro publicitu Programu (viz příloha C10 Programové příručky – odkaz Programová příručka | Interreg AT-CZ).


Plakát A3

Žadatel musí na snadno viditelném místě vystavit plakát formátu A3 nebo větší nebo rovnocennou elektronickou informační tabuli s informacemi o projektu a logem Programu. V případě, kdy nelze umístit plakát v místě realizace projektu (např. projekty zaměřené na práci v terénu apod.), je možné plakát umístit v sídle žadatele.


Povinnost vystavení plakátu je nutné splnit ihned po zahájení realizace projektu. Plakát nebo elektronické zobrazovací zařízení musí být viditelné, příp. v provozu minimálně po celou dobu fyzické realizace projektu. Minimální informace, které na plakátu musí být zveřejněny, jsou následující:

 • název projektu;
 • hlavní cíl projektu;
 • logo Interreg se symbolem EU, informací o spolufinancování a názvem Programu.


Pokud žadatel realizuje více malých projektů v jednom místě, je možné pro všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát o minimální velikosti A3, a to při zachování dostatečné čitelnosti všech textů. V případě elektronického zobrazovacího zařízení, které bude zobrazovat informace o více projektech, mohou informace/plakáty na obrazovce rotovat.


Prezentace na internetu

Žadatel musí na svých oficiálních internetových stránkách nebo stránkách sociálních médií jasně uvést finanční podporu z EFRR a zobrazit logo programu.


Komunikační materiály určené veřejnosti a účastníkům projektových aktivit

Dokumenty a komunikační materiály určené veřejnosti a/nebo účastníkům musí obsahovat logo Programu. V případě audia stačí zdůraznit podporu z programu Interreg. Loga Programu a další dokumenty k povinné publicitě jsou k dispozici žadatelům na webových stránkách Správců FMP a regionálních partnerů. Při nedodržení publicity může dojít ke krácení nákladů každého jednotlivého milníku.

Máte-li další dotazy, kontaktujte nás prosím.

Důležité kontakty

JUDr. Vladimír Gašpar
JUDr. Vladimír Gašpar
ředitel pro strategie
+420 602 772 786
Ing. Svatava Novotná
Ing. Svatava Novotná
projektová manažerka FMP
+420 775 745 802
Zuzana Santlerová
Zuzana Santlerová
finanční manažerka FMP
+420 725 782 224