Fond malých projektů

Fond malých projektů (dále jen FMP) je nástrojem pro podporu projektů s menším finančním objemem a lokálním významem vykazující přeshraniční dopad. Hlavním cílem FMP je spolupráce institucí a jejich vzájemné síťování.


Fond malých projektů v česko-rakouském příhraničí je realizován formou jednoho společného projektu FMP pokrývajícího celé programové území a je řízen správci pro jednotlivé regiony. Správcem pro Jihomoravský kraj je Euroregion Pomoraví.


Informace k aktuálnímu stavu příprav FMP 2021 - 2027:


Zafixování financí pro FMP (síťování - PO4) a FMP (cestovní ruch a kultura - PO3):

ČRDRHRCelkem
PO44 304 814,561 500 000,00688 877,286 493 691,84
PO31 500 000,00500 000,00150 000,002 150 000,00
Celkem5 804 814,562 000 000,00838 877,288 643 691,84

Budoucí administrátoři obou FMP navrhli následující parametry:

Projekt FMP síťování, minimální celkové náklady 3.500 EUR, maximální 20.000 EUR.

Projekt FMP cestovní ruch a kultura, min. celkové náklady 3.500 EUR, max. 30.000 EUR.


U obou FMP bude délka realizace 12 měsíců + 1 měsíc na předložení podkladů ke kontrole.


Kontrola projektů bude mít zjednodušený charakter podle Směrnice EK ohledně tzv. zjednodušených nákladů a tzv. draft budget.


Zjednodušené náklady jsou takové náklady, kde je pevně daná sazba pro jednotlivé aktivity, a tyto jsou paušálně odvozeny od nákladů 4 hlavních aktivit v předchozích letech.


Administrátoři podporují tzv. draft budget (návrh rozpočtu), kde by se uváděly náklady v následujících kategoriích:

 • náklady na zaměstnance – 20 % z přímých nákladů
 • kancelářské a administrativní náklady – 15 % z nákladů na zaměstnance
 • náklady na cestování a ubytování – 6 % z nákladů na zaměstnance
 • externí služby a odborné poradenství
 • náklady na vybavení
 • náklady na infrastrukturu (pouze pro FMP cestovní ruch a kultura)


Aktuálně intenzivně jednají pracovní skupiny FMP k následujícím bodům:

 • Rozpočty na oba FMP na úrovni jednotlivých malých projektů
 • Kontrola FMP v Rakousku a v ČR
 • Zjednodušené výdaje a reálné náklady na projekty
 • Elektronická žádost Jems
 • Dohody o spolupráci administrátorů FMP
 • Kritéria pro male investice


Podle informací Řídícího orgánu Programu bude možné podávat první projekty Interreg tzv. strategického významu, mezi které patří i FMP od 31. ledna 2023 s tím, že ke schvalování dojde na Monitorovacím výboru Programu v polovině září 2023. Vzhledem k tomuto faktu se dá očekávat první Výzva FMP pro žadatele o malé projekty cca v prosinci 2023 a přidělení prvních dotací cca v prvním kvartálu 2024.

Časté dotazy - prozatím neaktuální

V rámci FMP mohou být podpořeny projekty v oblasti spolupráce samosprávy, státní správy, obcí, měst a jimi zřizovanými organizacemi, nestátních neziskových organizací, vzdělávacích institucí atd. Investiční projekty nebudou podporovány. Při hodnocení žádostí bude mít významný vliv způsob spolupráce partnerů a dopad projektu na programové území.

Projekt musí mít min. jednoho rakouského a jednoho českého partnera (vč. žadatele), sídlo musí mít oba v programovém území. Speciálním případem jsou partneři z Vídně - ti nemají nárok na příspěvek EFRR. Navíc je nutné najít si dalšího projektového partnera z programového území. Max. počet partnerů včetně žadatele jsou tři.

Ne. Dotace z Fondu malých projektů je vyplácena zpětně až po ukončení realizace projektu, kontrole a schválení vyúčtování. Žadatel si tedy musí zajistit předfinancování celého projektu a dotace mu je vyplacena až je projekt ukončen a řádně vyúčtován. Schopnost projekt předfinancovat z vlastních prostředků žadatel stvrzuje svým podpisem při předložení žádosti.

Za příjmy z projektu je považováno vstupné, účastnické poplatky, příjmy z prodeje výstupů (např. publikace), nájemné (např. pronájem míst pro stánkový prodej na akci projektu), peněžní příspěvky a dotace od institucí na akci apod. vzniklé v průběhu realizace projektu. Mohou být použity jako zdroj vlastních prostředků na spolufinancování. Finanční podíl partnera v rámci společného financování projektu není příjmem projektu!

Ano. Personální výdaje a kancelářské a administrativní výdaje lze uplatňovat pouze paušálními sazbami. Konkrétní procentní sazby jsou uvedeny ve Směrnici pro žadatele, kap. 5. Uplatňování těchto nákladů ve skutečné výši tedy není možné. 

Ne. Náklady lze uplatnit až po datu registrace projektu, tj. po předložení žádosti u příslušného správce FMP.

V rámci FMP je výzva kontinuální, příjem žádostí je tedy průběžný. Na webových stránkách jednotlivých správců FMP jsou zveřejňovány termíny uzávěrek sběru projektových žádostí, vztahující se ke konkrétním zasedáním Regionálního monitorovacího výboru.

Nesplnění minimálně tří kritérií přeshraniční spolupráce ze čtyř možných.

Nedosažení min. 16 bodů v hodnocení kvality a min. 7 bodů v hodnocení přeshraničního dopadu (viz check-listy hodnocení projektu v materiálech ke stažení).

Při předložení projektové žádosti se vyplní rozpočet ve měně EUR. Zde se jedná pouze o odhad vývoje kurzu. Při vyúčtování je nutné použít kurz Evropské centrální banky platný pro měsíc, ve kterém je vyúčtování předloženo příslušnému správci FMP.

Máte-li další dotazy, kontaktujte nás prosím.

Důležité kontakty

JUDr. Vladimír Gašpar
JUDr. Vladimír Gašpar
výkonný ředitel
+420 602 772 786
Ing. Svatava Novotná
projektová manažerka FMP
+420 775 745 802
Zuzana Santlerová
Zuzana Santlerová
finanční manažerka FMP
+420 725 782 224