Správní rada

Složení Správní rady EUPO:


 • Ing. Jan Zámečník, předseda SR, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
 • Mgr. Petr Hladík, místopředseda SR, 1. náměstek primátorka města Brna
 • Libor Střecha, starosta města Hodonína
 • Mgr. Lukáš David, místostarosta města Znojma
 • Ing. Roman Celý, DiS., místostarosta města Vyškova
 • Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města Kuřim
 • MVDr. Zdeněk Wetter, starosta města Kunštátu
 • Milan Vojta, MBA, M.A., zastupitel města Břeclavi
 • Bc. Tomáš Koláčný, náměstek primátorky města Brna


Pravomoc a povinnosti Správní rady EUPO:

(výtah ze Stanov EUPO)


 • Správní Rada je výkonným orgánem Spolku a tvoří ji členové Správní Rady.
 • Členové Správní Rady jsou voleni Valnou hromadou, a to z řádných členů Spolku. Počet členů Správní Rady Spolku je 9. Člen Správní Rady je zastupován svým statutárním zástupcem nebo jinou osobou pověřenou příslušným orgánem v souladu s legislativou nebo dalšími předpisy každého člena.
 • V čele Správní Rady je předseda Správní Rady, kterým je zástupce Jihomoravského kraje a kterého volí a odvolává Valná hromada na návrh Správní Rady. Předsedu Správní Rady nominuje Jihomoravský kraj, který svůj návrh předkládá Správní Radě. Předseda Správní Rady je statutárním zástupcem Spolku, který samostatně jedná jménem Spolku. Správní Rada může zmocnit k jednání v určité záležitosti také jiného člena Správní Rady, který pak v dané záležitosti samostatně jedná jménem Spolku. Na návrh Správní Rady Valná hromada dále volí a odvolává prvního místopředsedu Správní Rady, kterým je zástupce Statutárního města Brna.
 • Správní rada schvaluje přijetí členů Spolku, jmenuje a odvolává výkonného ředitele Spolku, zřizuje a ruší pracovní skupiny Spolku, odpovídá za plnění usnesení Valné hromady, provádí rozpočtová opatření v průběhu roku na základě pověření Valnou hromadou, zajišťuje veškeré záležitosti sekretariátu Spolku, zajišťuje běžné hospodaření s majetkem Spolku, řeší další operativní úkoly v době mezi zasedáními Valné hromady, pokud tyto nejsou vyhrazeny Valné hromadě.
 • Zasedání Správní Rady Spolku se koná nejméně 3x ročně. Svolává ho předseda Správní Rady písemnou pozvánkou, a to nejméně 5 pracovních dnů předem.