Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Tvoří ji všichni členové Spolku.

Člen je na zasedání Valné hromady zastupován svým statutárním zástupcem nebo jinou osobou pověřenou příslušným orgánem (zastupitelstvem, radou, nejvyšším orgánem svazku obcí či nejvyšším orgánem přidružené členské organizace) v souladu s legislativou nebo dalšími předpisy (např. stanovami) každého člena.


Pravomoci Valné hromady:

 • schvaluje Stanovy a jejich změny
 • schvaluje základní organizační dokumenty, zejména pak jednací řády orgánů Spolku
 • schvaluje rozpočet
 •  schvaluje zprávu o finančním hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní rok
 • schvaluje výši členských příspěvků a podmínky jejich úhrady
 • schvaluje smlouvy o přidruženém členství
 • volí a odvolává předsedu a místopředsedu Správní Rady
 • volí a odvolává členy Správní Rady
 • jmenuje a odvolává členy Dozorčí rady
 • projednává a schvaluje zprávy o činnosti Správní Rady
 • projednává a schvaluje zprávy o činnosti Dozorčí rady
 • volí a odvolává zástupce Spolku do společných orgánů Euroregionu Pomoraví
 • rozhoduje o zrušení Spolku
 • rozhoduje o dalších záležitostech, které si Valná hromada vyhradí
 • pověřuje Správní Radu prováděním rozpočtových opatření v průběhu roku.


Zasedání Valné hromady se koná nejméně 1x ročně. Svolává ho předseda Správní Rady písemnou pozvánkou, a to nejméně 20 dnů předem. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Spolku. Pokud se člen Spolku nemůže zasedání Valné hromady zúčastnit, může písemně delegovat své hlasovací právo na jiného člena Spolku, přičemž však na jednoho člena Spolku je možné delegovat maximálně hlasy čtyř jiných členů Spolku. Takto delegované hlasy jsou počítány jako hlasy přítomných členů Spolku. Pro přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu prosté většiny hlasů přítomných členů Spolku, kromě rozhodnutí o zrušení Spolku. Pro přijetí usnesení o zrušení Spolku je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Valná hromada se může konat korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků (per rollam) nebo prostřednictvím vzdáleného elektronického přístupu členů Spolku (on-line). Zasedání Valné hromady se řídí příslušným jednacím řádem.

Mimořádné zasedání Valné hromady Spolku lze svolat na základě požadavku jedné třetiny členů Spolku. Mimořádné zasedání Valné hromady je povinen svolat předseda Správní Rady, a to do 1 měsíce ode dne, kdy byl o svolání požádán. Neučiní-li tak, svolají mimořádné zasedání navrhovatelé.