RRAJM

SOM JM je spoluzakladatelem Regionální rozvojové agentury jižní Moravy (RRA JM), která pro SOM JM zajišťuje následující spektrum aktivit:

 • zajišťuje strategickou přípravu území na budoucí regionální rozvojové projekty
 • zajišťuje prohlubování vazeb na Evropskou unii informačními, poradenskými, koordinačními a zprostředkovatelskými službami pro region ve vztahu k EU
 • poskytuje informace o využívání rozvojových fondů EU
 • poskytuje informace o využívání finančních prostředků z rozpočtu ČR a EU
 • zajišťuje požadované služby na principu neziskovosti

 

Kontakt:
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Ředitel: Mgr. Libor Opluštil
mob.: 724 578 678
rrajm@rrajm.cz

Sekretariát: Ing. Lenka Pavlacká
mob.: 723 076 944
sekretariat@rrajm.cz, lenka.pavlacka@rrajm.cz
www.rrajm.cz

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy - RRA JM - je zájmovým sdružením právnických osob dle občanského zákoníku. Členy sdružení jsou: Jihomoravský kraj, Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) a Krajská hospodářská komora jižní Moravy. RRA JM funguje na neziskovém principu - získané prostředky jsou reinvestovány do dalších aktivit a projektů ve prospěch regionu.

RRAJM byla založena 10. září 1997 za účelem zabezpečení administrace programu PHARE CBC pro Fond malých projektů v rámci přeshraniční spolupráce v regionu jižní Morava – Dolní Rakousko. Postupně byly aktivity rozšířeny o asistenci zahraničním investorům zabezpečovanou pro CzechInvest a v souvislosti s přípravou na vstup do EU byla činnost rozšířena o konzultace a přípravy projektů do předvstupních a strukturálních fondů se zaměřením na města a obce. RRAJM se aktivně zapojila do realizace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje a rozvoje klastrových iniciativ.


V současné době RRAJM aktivně působí zejména ve sféře:

 • Realizace vybraných projektů
 • Přípravy projektů do Strukturálních fondů
 • Asistence příjemcům dotace ROP JV při administraci projektu
 • Podpory investic do regionu včetně následné péče o investory
 • Vybraných informačních služeb - Grantový kalendář pro municipální sféru, RIS - Regionální informační servis
 • Administrace Fondu malých projektů v rámci OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika
 • Rozvoje prostředí pro šíření inovací