Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem, tvoří ji členové SOM JM, které na valné hromadě zastupuje statutární nebo pověřený zástupce. Valná hromada rozhoduje o hlavních směrech a oblastech činnosti. Valná hromada rozhoduje zejména o:

  • přijetí organizačního a jednacího řádu, pravidel finančního hospodaření, změně a doplnění stanov

  • volbě správní rady a dozorčí rady

  • výši vstupních a členských příspěvků

  • rozpočtu Sdružení, schválení a posouzení výsledků hospodaření Sdružení

  • o členství Sdružení v jiných subjektech širšího významu a o zastoupení v jejich orgánech

  • případném vyloučení členů SOM JMrozpuštění a likvidaci sdružení

 

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o jiných otázkách, které nejsou v těchto stanovách výslovně upraveny, případně které jsou svěřeny do působnosti jiných orgánů Sdružení.

Valnou hromadu svolává správní rada do 15-ti dnů před termínem konání valné hromady, s předložením jejího programu minimálně jednou v roce, zpravidla v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku.

Správní rada však může svolat valnou hromadu kdykoli pokud je to třeba v zájmu činnosti Sdružení.

Valnou hromadu lze svolat na základě požadavků 1/3 členů valné hromady.

Valná hromada je usnášeníschopná při účasti 1/2 členů Sdružení.Není-li tato valná hromada usnášeníschopná, odročí se jednání o 15 minut.Poté je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Rozhodnutí jsou platná, hlasuje-li pro ně většina přítomných členů oprávněných k hlasování.

Každý člen SOM JM má jeden hlas.

Správní rada může přizvat na jednání valné hromady s hlasem poradním další regio-nální subjekty.

Valná hromada může přijímat usnesení i mimo svoje řádné zasedání a to tak, že návrh usnesení rozešle správní rada všem členům, s určením lhůty do níž se mají písemně vyjádřit zda s navrženým usnesením souhlasí či nikoliv. Rozhodnutí je plat-né v případě vyjádření nejméně 1/2 členů Sdružení a přijato v případě kladného vy-jádření 1/2 obdržených vyjádření.
Upozornění, že jde o návrh usnesení v intencích tohoto ustanovení stanov musí být v písemném návrhu výslovně uvedeno.