Správní rada

Složení Správní rady SOM JM:

 • Libor Střecha, předseda SR, starosta města Hodonína

 • Mgr. Lukáš David, místostarosta města Znojma

 • Ing. Roman Celý, DiS., místopředseda SR, místostarosta města Vyškova

 • Ing. Lubomír Šmíd, starosta obce Kobylnice

 • MVDr. Zdeněk Wetter, starosta města Kunštátu

 • Bc. Svatopluk Pěček, starosta města Břeclavi

 • Mgr. Jaroslav Suchý, radní města Brna

 

Pravomoc a povinnosti Správní rady SOM JM:
(výtah ze Stanov SOM JM)

 • Správní rada SOM JM je výkonným orgánem Sdružení s všeobecnou působností, který plní úkoly valné hromady v období mezi jeho zasedáními a má 7 členů.

 • Správní rada rozhoduje o přijetí nových členů do Sdružení obcí a měst jižní Moravy.

 • Správní rada má kompetence rozhodovat ve všech otázkách spojených s činností Sdružení, včetně přijímání finančních prostředků dle čl. VII, bodu c), d) Stanov SOMJM a jejich účelovém využití, pokud není rozhodování výslovně vyhrazeno valné hromadě.

 • Správní rada je svolána a řízena předsedou správní rady. Schází se dle potřeby, minimálně však vždy jednou za kalendářní čtvrtletí.

 • K usnášeníschopnosti správní rady je potřebná přítomnost nadpoloviční většiny jejích členů. Její usnesení jsou přijata, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina všech členů správní rady. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předsedající.

 • Ve své činnosti se řídí stanovami, organizačním řádem a pravidly finančního rozpočtu a usneseními valné hromady.

 • Správní rada je za svoji činnost plně odpovědná valné hromadě. Při každé valné hromadě podává prostřednictvím svého člena zprávu o činnosti správní rady mezi valnými hromadami, o hospodaření Sdružení a o všech důležitých rozhodnutích, která byla učiněna. Valná hromada tato rozhodnutí buď schválí, případně přijme jiná opatření.

 • Statutárním orgánem Sdružení je správní rada, která jedná jménem sdružení. Jménem Sdružení je oprávněn jednat předseda správní rady nebo místopředsedové správní rady.