Dozorčí rada

Složení Dozorčí rady:

 • Mgr. Petr Kostík, předseda DR, radní města Slavkova

 • Ing. Josef Šiška, starosta města Modřic

 • Pavel Čejka, starosta města Bzence

 • PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města Hustopečí

 • RNDr. Filip Chvátal, radní města Brna

 • Mgr. Petr Novotný, starosta města Letovice

 • Simona Mašová, starostka obce Bohutice

 

Úkoly Dozorčí rady:

 • Dozorčí rada vykonává kontrolní funkce ve Sdružení. Ve své činnosti především zajišťuje, zda činnost Sdružení a jednání jeho orgánů je v souladu se stanovami, jednacím řádem a zásadami finančního hospodaření. Dozorčí rada má 7 členů.

 • Všechny orgány Sdružení jsou povinny na výzvu pověřeného člena dozorčí rady poskytnout všechny potřebné informace a předložit účetní a jinou evidenci.

 • Dozorčí rada je oprávněna vyzvat správní radu ke svolání valné hromady s uvedením důvodu. Z tohoto podnětu musí být valná hromada svolána nejpozději do 15 dnů od jejího doručení. Zástupce dozorčí rady podává valné hromadě zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady.

 • Členem dozorčí rady nemůže být člen správní rady.

 • Členství v Dozorčí radě zaniká smrtí člena, jeho odvoláním valnou hromadou nebo písemným vzdáním se funkce. Dozorčí rada je povinna projednat písemné vzdání se funkce člena dozorčí rady na svém nejbližším zasedání. Pokud se člen dozorčí rady vzdá své funkce, jeho členství zaniká okamžikem, kdy jeho vzdání se funkce projed-nala nebo byla povinna projednat dozorčí rada nebo jej projednala valná hromada.

 • Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. Předseda svolává její schůze a řídí je.

 • Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 • Klesne-li počet členů dozorčí rady je oprávněna dozorčí rada kooptovat náhradní členy dozorčí rady do nejbližšího zasedání valné hromady v souladu s čl. IV .

 • Dozorčí rada má právo delegovat svého člena na zasedání Správní rady a to s hlasem poradním.