Orgány

Valná hromada je nejvyšším orgánem, tvoří ji členové SOM JM, které na valné hromadě zastupuje statutární nebo pověřený zástupce. Valná hromada rozhoduje o hlavních směrech a oblastech činnosti. Schází se 1x ročně.

Správní rada SOM JM je výkonným orgánem Sdružení s všeobecnou působností, který plní úkoly valné hromady v období mezi jeho zasedáními a má 7 členů.

Dozorčí rada SOMJM zajišťuje, zda činnost Sdružení a jednání jeho orgánů je v souladu se stanovami, jednacím řádem a zásadami finančního hospodaření. Dozorčí rada má 7 členů.