Zasedání Valné hromady Euroregionu Pomoraví

21. 03. 2024
Zasedání Valné hromady Euroregionu Pomoraví

Dne 19. března 2024 se uskutečnila v zastupitelském sálu Jihomoravského kraje Valná hromada Euroregionu Pomoraví, spolku.

Na letošním zasedání Valné hromady byl zvolen nový místopředseda Správní rady Euroregionu Pomoraví RNDr. Filip Chvátal, náměstek primátorky města Brna. Byl schválen rozpočet a zaměření činnosti Euroregionu Pomoraví na rok 2024 i čerpání rozpočtu uplynulého roku. Euroregion Pomoraví má své zástupce v komisích Rady Jihomoravského kraje, působí v rámci Regionální stálé konference Jihomoravského kraje, v Národní stálé konferenci jako zástupce Asociace euroregionů ČR, a též v rozhodovacích orgánech jako je Monitorovací výbor Interreg Rakousko-Česko 2021 – 2027, či Monitorovací výbor Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027.


Posláním Euroregionu Pomoraví, spolek (dále jen „Euroregion Pomoraví“), který sdružuje 71 obcí a Jihomoravský kraj, je podporovat a rozvíjet přeshraniční spolupráci v příhraničním prostoru s Rakouskem a Slovenskem. Euroregion Pomoraví reprezentuje prostřednictvím svých členů zájmy více než 50 % obyvatel Jihomoravského kraje v oblasti přeshraniční spolupráce. Členské obce se tak mohou obracet na Sekretariát Euroregionu Pomoraví v souvislosti s řešením přeshraničních záležitostí. Sekretariát jim může pomoci zejména s hledáním přeshraničních projektových partnerů a s přípravou projektových žádostí, které obce mohou předkládat především do přeshraničního programu Interreg Rakousko – Česko 2021 – 2027, a též do přeshraničního programu Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027. Sekretariát Euroregionu Pomoraví je však schopen napomáhat členským obcím i v rámci jiných dotačních titulů, ať už domácích, či evropských.


Na jaře tohoto roku Euroregion Pomoraví spouští tzv. Fond malých projektů v rámci programu Interreg Rakousko – Česko 2021 – 2027, který je zaměřen na dvě klíčové osy: Kultura a cestovní ruch a People-to-People. Obě tematické osy byly připravovány ve spolupráci s euroregionem Silva Nortica sídlícím v Jihočeském kraji a s rakouskými zástupci Dolního Rakouska a Horního Rakouska. Výhodou Fondu malých projektů je především zjednodušená administrace při podání projektových žádostí, a též zjednodušená administrativa při realizaci projektů samotných. Euroregion Pomoraví bude konzultačním místem pro obě tematické osy Kultura a cestovní ruch i People-to-People.


Předseda Správní rady Euroregionu Pomoraví Ing. Jan Zámečník na březnovém jednání Valné hromady vyzval všechny členy, aby maximálně využívali možnosti konzultovat nápady či konkrétní projektové záměry se Sekretariátem Euroregionu Pomoraví, který je jim nápomocen při hledání přeshraničního partnera i při samotném zpracování projektových žádostí.