Výjezdní zasedání Asociace euroregionů České republiky ve Valticích a v Brně

24. 06. 2024
Výjezdní zasedání Asociace euroregionů České republiky ve Valticích a v Brně

Ve dnech 20. - 21. 6. 2024 se konalo ve Valticích a v Brně výjezdní zasedání Asociace euroregionů ČR u příležitosti předsednictví Euroregionu Pomoraví v rámci této asociace. Dvoudenní výjezdní zasedání organizoval Euroregion Pomoraví ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Formální program zasedání proběhl v prostorách Centra Excelence Valtice, součásti Střední vinařské školy Valtice. V rámci zasedání byl mezi členy přijat poslední chybějící euroregion, Euregio Egrensis, který se nachází na česko-bavorské hranici. Tímto krokem nyní asociace pokrývá 100 % území příhraničních oblastí.

Euroregion Pomoraví, zastoupený výkonnou ředitelkou Mgr. Kateřinou Matýškovou, představil výsledky svého předsednictví, které se zaměřilo především na oblast životního prostředí. V rámci předsednictví byly organizovány dva webináře zaměřené na sdílení příkladů dobré praxe v oblasti životního prostředí. 

Odkaz na oba webináře je dostupný zde.


Dalším důležitým bodem programu výjezdního zasedání bylo předání předsednictví Euroregionu Glacensis, který bude tuto roli zastávat ve druhé polovině roku 2024. Předseda Euroregionu Glacensis, pan Jan Birke, byl zároveň zvolen předsedou Asociace euroregionů ČR. Euroregion Glacensis představil priority svého předsednictví, mezi které patří:


  1. Příprava společné pozice k přípravě kohézní politiky po roce 2027
  2. Podpora a rozvoj lázeňství v přeshraničním prostoru a sdílení osvědčených postupů v této oblasti
  3. Příprava pracovních skupin zaměřených na kohezi a financování euroregionů
  4. Příprava společného projektu na sdílení zkušeností s vybranými euroregiony Evropy za přispění prostředků nadnárodních programů


Na zasedání byl projednán také vznik a fungování národního kontaktního bodu pro přeshraniční spolupráci v rámci Asociace euroregionů ČR, který bude financován z dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotaci asociace získala z programu pro neziskové organizace. Projektový záměr reaguje na aktivity Evropské Komise, která provedla analýzu překážek spolupráce (cross-border review) a ve svém sdělení „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“ uvádí: „Shromážděné důkazy vypovídají o tom, že příhraniční regiony si po hospodářské stránce vedou hůře než ostatní regiony v příslušných členských státech. V příhraničních regionech jsou obecně hůře dostupné veřejné služby, jako jsou nemocnice či univerzity. Orientace v odlišných administrativních a právních systémech je často stále složitá a nákladná. Tyto přetrvávající problémy nelze řešit pouze financováním a investicemi. I po odstranění pouhých 20 % stávajících překážek by se však HDP příhraničních regionů zvýšil o celá dvě procenta“. Národní kontaktní bod bude v letošním roce řešit zmapování stavu spolupráce a překážek spolupráce v oblasti integrovaného záchranného systému a v oblasti přeshraniční veřejné dopravy. Výsledky budou prezentovány na konferenci k přeshraniční spolupráci, která se uskuteční v Liberci v listopadu letošního roku.

„Od restartu činnosti asociace v roce 2021 se jednalo již o 35. společné zasedání a je pozitivní, že se objevují neustále nové náměty a inspirace pro další rozvoj euroregionální spolupráce“, dodal Mgr. Ondřej Havlíček, tajemník Asociace euroregionů ČR.