Jednání Dozorčí rady EUPO

24. 02. 2023
Jednání Dozorčí rady EUPO

Dne 23. 2. 2023 se v souladu se Stanovami Euroregionu Pomoraví setkali v Modřicích členové Dozorčí rady EUPO ke svému pravidelnému zasedání. 

Hlavním bodem jednání bylo projednat a zkontrolovat hospodaření s majetkem a finančními prostředky za rok 2022. Členům byla předložena veškerá dokumentace týkající se finančních toků EUPO, řádná účetní závěrka za rok 2022, jakož i materiály věnované personálním a mzdovým záležitostem EUPO. K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné výhrady. 


Byly projednány dokumenty k plnění rozpočtu za rok 2022 a návrh rozpočtu organizace na rok 2023. Oba tyto materiály byly odsouhlaseny a doporučeny ke schválení na Valné hromadě EUPO na konci března 2023. Dozorčí rada si vyslechla i další informace k aktivitám EUPO v roce 2022, zejména k Fondu malých projektů Programu Interreg. Konstatovala, že úkony prováděné při plnění úkolů Spolku v průběhu uplynulých 12 měsíců byly v souladu se Stanovami a dalšími organizačními dokumenty EUPO, vyslovila s nimi souhlas a ocenila sekretariát za širokou škálu aktivit. 


Seznámila se také s programem Valné hromady a doporučila schválit navržené personální změny směřující k obnovení počtu členů DR na pět. 


Na fotce členové Dozorčí rady a přizvaní hosté, včetně zástupců sekretariátu EUPO.