Historie

SOM JM je spoluzakladatelem EUROREGIONU (Slovensko – území Záhorie, Rakousko – území Weinviertel, ČR – území jižní Morava).

 

DOHODA 
o vytvoření přeshraničního sdružení 
EUROREGION POMORAVÍ 
(EUPO)

Dohoda o vytvoření přeshraničního sdružení
podle soukromého práva

Zájmové sdružení právnických osob, založily podle §20f a násl. zák. č. 40/1964 Sb.:

1. REGIONÁLNÍ ZDRUŽENIE ZÁHORIE

sdružení právnických osob prezentující zájmy samosprávy 
se sídlem: 909 01 Skalica, Pivovarská ul. 68/4, Slovenská republika

: 36089222, zastoupené: Ing. Milanem Kandou, předsedou sdružení

2. SDRUŽENÍ OBCÍ A MĚST JIŽNÍ MORAVY

sdružení právnických osob prezentující zájmy samosprávy
se sídlem: 601 67 Brno, Dominikánské náměstí 1, Česká republika

: 65338081, zastoupené: Mgr. Miroslavem Ondrušem, předsedou SR

3. REGIONALVERBAND EUROPAREGION WEINVIERTEL

sdružení právnických osob prezentující zájmy samosprávy
se sídlem: A-2020 Hollabrunn, Mühlgasse 24, Austria

: Zahl 11-V-94022, zastúpené: Landesrat Dr. Hannes Bauer, Bundesrat Mag. Karl Wilfing,

Weinviertel Mangement Dipl. Ing. Hermann Hansy


a to uzavřením písemné zakladatelské dohody ze dne 23. VI. 1999.

Slovensko-česko-rakouský euroregion Pomoraví, s cílem rozvoje vzájemného porozumění a spolupráce mezi sousedícími pohraničními regiony, uvědomujíce potřebu posilnění spolupráce zemí střední Evropy a zdůrazňujíce potřebu vytvoření stabilních struktur spolupráce ve snaze o rozvoj přátelských a vzájemně výhodných kontaktů mezi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakouskem, majíce na zřeteli zachování společného kulturního dědictví pohraničních oblastí a současně berouce v úvahu Evropskou rámcovou smlouvu o přeshraniční spolupráci mezi územními celky anebo orgány a doplňující protokol ke smlouvě, které Slovenská republika podepsala 7. září 1998, rozhodly se vytvořit

slovensko-česko-rakouský euroregion POMORAVÍ

I.
Název a sídlo

Název:
EUROREGION POMORAVÍ
POUŽÍVANÁ ZKRATKA EUPO (EUROPAREGION WEINVIERTEL, EUROREGION POMORAVÍ)

Právní forma:
Euroregion Pomoraví a všechny jeho orgány pracují v souladu s právními normami Slovenské Republiky, České republiky a Rakouska.

Sídlo:

 •          Slovenská republika: 909 01 Skalica, Pivovarská ul. 68/4
 •          Česká republika: 601 67 Brno, Dominikánské nám. 1
 •          Rakousko: A-2002 Hollabrunn, Mühlgasse 24

Geografické vymezení území:

Euroregion Pomoraví tvoří na straně Slovenska region Záhorie, na straně Rakouska region Weinviertel a na straně České republiky region Jižní Morava.

II.
Cíle euroregionu EUPO a způsob jejich dosažení

Podpora přeshraniční spolupráce je základní podmínkou regionálního rozvoje a ochrany životního prostředí, technických, ekonomických, sociálních, kulturních a sportovních aktivit zaměřených na rozvoj partnerské spolupráce mezi účastníky na základě společných projektů. Přeshraniční spolupráce uvedených regionů je jednou z forem podpory rozvoje zainteresovaných regionů, upevňování vzájemné důvěry a přínosem pro rozvoj integračního procesu a všestranné spolupráce v Evropě. Partneři budou rozvojem aktivit v rámci přeshraniční spolupráce postupně naplňovat cíle Evropské unie.

Cílem euroregionu EUPO je:
v duchu přátelství, vzájemným poznáváním a sbližováním lidí a kultur národů z obou břehů Moravy posílit přeshraniční spolupráci v oblasti kulturně-společenských, ekonomických a ekologických aktivit s cílem trvale udržitelného rozvoje tohoto regionu Evropy zabezpečit harmonický rozvoj pohraničních oblastí

Způsob dosažení:

 • podněcováním a navrhováním opatření k eliminování administrativních a legislativních překážek a rozdílů v přeshraniční spolupráci regionů Jižní Morava, Záhorie a Weinviertel
 • organizováním neformálních pracovních setkání představitelů státní správy, samosprávy, obchodu a služeb a vytvářením prostoru pro vzájemné poznávání obyvatel sdružených regionů
 • koordinací a spoluúčastí na tvorbě a realizaci rozvojových projektů regionálního rozvoje, v návaznosti na požadavky a potřeba členských regionů Jižní Morava, Záhorie a Weinviertel
 • zabezpečením kontinuity vzájemné informovanosti o možnostech financování tvorby a realizace projektů formou půjček a grantů
 • poskytováním podpůrných stanovisek a poradenství při tvorbě projektů a podnikatelských záměrů
 • organizováním podnikatelských a kontraktačních dnů a výstav
 • organizováním společných seminářů, symposií, společensko-kulturních a sportovních akcí v euroregionu
 • vytvořením poradenských center pro oblasti jednotlivých programů
 • centralizací sběru komplexních informací a jejich permanentní aktualizací ze všech oblastí hospodářského, kulturního a společenského života (trh práce, nabídka výrobních a zpracovatelských kapacit, energetických a surovinových zdrojů), přičemž vytvořená databanka bude prostřednictvím kompatibilní výpočetní techniky zpřístupněna všem členům sdružení
 • zpracováním a šířením informací prostřednictvím informačních středisek, tiskové agentury, periodického a neperiodického tisku i šířením redakčně zpracovaných stránek prostřednictvím internetu
 • zabezpečováním tvorby a šířením multimediálních prezentací
 • propagací a podporou zdravého životního stylu obyvatel regionu
 • šířením osvěty a vzdělávání
 • koordinací využívání stávajících možností venkovské turistiky a vytvořením podmínek pro její další rozvoj

Euroregion Pomoraví vyhotovuje a zasílá dokumenty a informace v jazyku státu, ze kterého pocházejí.

III.
Práva a povinnosti členů EUPO

Práva a povinnosti členů euroregionu Pomoraví vymezují jeho stanovy.

VI.
Orgány EUPO

1. Orgány euroregionu Pomoraví jsou:

a) valná hromada
b) prezidium euroregionu
c) výkonný sekretariát
d) dozorčí rada
e) sbor poradců (odborné komise)

2. Postavení a poslání příslušných orgánů vymezují stanovy EUPO

V.
Úprava majetkových poměrů EUPO a zásady hospodaření

1.    EUPO smí nabývat vlastní majetek a svobodně s ním nakládat. O hospodaření s majetkem sdružení rozhoduje prezidium, které je povinné nakládat s majetkem sdružení s péčí řádného hospodáře. V majetkoprávních záležitostech za sdružení navenek vystupuje a podepisuje prezident sdružení anebo viceprezidenti sdružení anebo jiná osoba prezidiem určená. Prezidium si může vyhradit právo určit pro tyto záležitosti zvláštní přístup.

2.    Majetek EUPO se získává hlavně z těchto zdrojů:

 • z členských příspěvků členů euroregionu
 • z dotací a darů
 • z příjmů z vlastní činnosti
 • z peněžních a věcných vkladů účastníků
 • z jiných příjmů, které nejsou dosahovány v rozporu se zákonem

3.    Výši členských příspěvků a způsob jejich úhrady určuje valná hromada EUPO.

4.    Každý člen EUPO je povinen finančně přispívat na úhradu nákladů spojených s činností jeho sekretariátu v částce stanovené a odhlasované valnou hromadou. 

5.    Každý člen EUPO si pokrývá náklady na akce uskutečněné na svém území a recipročně hradí výdaje, které vznikají účastníkovi na tomto území.

6.    EUPO nevyvíjí podnikatelskou činnost za účelem dosahování zisku. Jeho hospodářská činnost je zaměřena na pokrytí provozních nákladů sdružení. Výkon hospodářské činnosti se řídí obecně platnými právními předpisy.

VI.
Způsob zrušení EUPO a naložení s jeho likvidačním zůstatkem

1.    EUPO zaniká dobrovolným rozpuštěním.

2.    O majetkovém vypořádání a vyrovnání všech závazků a pohledávek rozhoduje valná hromada

VII.
Závěrečná ustanovení

1.    Dohoda o vytvoření přeshraničního sdružení euroregion Pomoraví se uzavírá na dobu neurčitou.

2.    Dohodu je možné změnit na základě svobodné vůle Regionálního sdružení Záhorie, Sdružení obcí a měst Jižní Moravy a Weinviertel Management. Změny dohody si vyžadují písemnou formu.

3.    Dohoda o vytvoření přeshraničního sdružení euroregion Romoraví byla pořízena ve 4 stejných vyhotoveních ve slovenském, českém a německém jazyce. Všechny mají stejnou právní sílu.

4.    Dohoda nabývá pravoplatnost dnem podpisu.

VIII. 
Oznámení o uzavření dohody

Regionální sdružení Záhorie, Sdružení obcí a měst Jižní Moravy a Regionalverband Europaregion Weinviertel tímto oznamují generálnímu tajmeníkovi Rady Evropy uzavření této dohody, kterou mu posíláme prostřednictvím staršího referenta direktoriátu pro životní prostředí a místní orgány Rady Evropy, panu Robertovi Fasinovi, při příležitosti mezinárodní konference o přeshraniční spolupráci mezi místními a regionálními orgány Slovenské republiky a České republiky uskutečněné ve dnech 22. – 23. června 1999 ve Strážnici (ČR) a ve Skalici (SR).