Historie

Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) bylo sdružením právnických osob, které bylo založeno v roce 1997.

Sdružení obcí a měst jižní Moravy je partnerem orgánů státní správy a samosprávy pro regionální rozvoj, zejména pro: 
 • Jihomoravský kraj
 • Krajskou hospodářskou komoru jižní Moravy
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR
SOM JM zaujala pozici partnera při projednávání strategických rozvojových dokumentů regionu. Mezi Jihomoravským krajem a SOM JM existuje Smlouva o spolupráci z roku 2011, která mimo jiné umožňuje členům SOM JM spolupráci v partnerských projektech operačních programů, zastoupení SOM JM v poradních a iniciativních orgánech Kraje a další. 
 
SOM JM má zavedené mechanizmy fungování, má vytvořenou fungující strukturu reprezentující více než 700 tis. obyvatel na jižní Moravě a opírá se o zázemí RRA JM.
 
Delegovaní zástupci SOM JM se účastní činnosti Komisí Rady JMK jako stálí hosté.
 
SOM JM spolupracovala na:
 • propagaci regionu v ČR i v zahraničí;
 • přípravě regionu na využití strukturálních fondů EU (2014 – 2020);
 • realizaci projektů v rámci Cíle Evropská územní spolupráce na česko-rakouské a česko-slovenské hranici a přípravě programu Interreg V-A;
 • zpracování a vydávání Grantového kalendáře pro municipální sféru a neziskové organizace.
SOM JM byla v období 2007 - 2013 správcem Fondu malých projektů na území Jihomoravského kraje:
 • Fond podporuje malé investiční i neinvestiční projekty na česko-rakouské hranici;
 • vhodnými žadateli jsou obce, města a neziskové organizace z území Jihomoravského kraje;
 • výše dotace na jeden projekt dosahuje až 20 000 €.
SOM JM nabízela obcím
 • možnost podílet se na rozvoji regionu jižní Moravy vstupem do SOM JM;
 • komplexní služby při řešení individuálních projektů obcí a mikroregionů;
 • informační a poradenské zázemí v oblasti dotačních titulů a grantů;
 • zpracování studií proveditelnosti, rozvojových strategií;
 • podpora investic - servis potenciálním investorům, posilování vazeb zahraničních firem na místní dodavatele;
 • marketingové služby;
 • zapojení do projektů přeshraniční spolupráce s Rakouskem i Slovenskem;
 • podporu při jednání s Krajským pozemkovým úřadem a ÚZSVM.
SOM JM je spoluzakladatelem Regionální rozvojové agentury jižní Moravy (RRA JM), která služby pro SOM JM zajišťovala do konce roku 2021.
 

SOM JM je spoluzakladatelem trilaterálního EUROREGIONU POMORAVÍ (Slovensko – území Záhorie, Rakousko – území Weinviertel, ČR – území jižní Morava) z roku 1997.

Další informace: www.euregio-weinviertel.eu

Dohoda o vytvoření přeshraničního sdružení EUROREGION POMORAVÍ z roku 1999: zde