Stanovy EUPO

Euroregion Pomoraví (dále EUPO) je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f - 2O j Občanského zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje jižní Moravy.
Jeho zakladatelé jsou k založení vedeni myšlenkou, že jižní Morava je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na jižní Moravě, které odpovídají vývojovým trendům v území.
Cílem je trvalá prosperita jižní Moravy jako celku.


I.
Název, sídlo, doba trvání EUPO, územní působnost a vznik EUPO

Název:             Euroregion Pomoraví
Sídlo:               Dominikánské náměstí 1, 601 67 BRNO
                       okres Brno - město
Registrace:       Krajský úřad Jihomoravského kraje
IČO:                65 33 80 81
Bank. spojení:  Komerční banka, pobočka Brno-Řečkovice
Č. účtu:           35-6881770247/0100

1. Euroregion Pomoraví je dobrovolným sdružením obcí, měst a dalších subjektů na území správního uspořádání Jihomoravského kraje (dále Jihomoravský kraj).
2. Sdružení má koordinační a poradní funkce a s tím související pravomoci. Jeho činnost je zaměřena na vzájemnou pomoc a spolupráci obcí.
3. Činností Sdružení zůstává nedotčena působnost, pravomoc a odpovědnost příslušných územních orgánů státní správy a samosprávy.
4. Sdružení působí na území Jihomoravského kraje.
5. Sdružení je založeno na dobu neurčitou a vzniká dnem podpisu zakladatelské smlouvy.