Jednací řád valné hromady

1. Valná hromada Sdružení obcí a měst jižní Moravy je usnášeníschopná při účasti 1/2   členů, tj. pověřených zástupců  členů.Není-li tato valná hromada usnášeníschopná, odročí se  jednání o 15 minut. Poté je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Rozhodnutí jsou platná, hlasuje-li  pro ně většina přítomných členů oprávněných k hlasování.

2. Hlasování je veřejné, hlasovací právo mají pověření zástupci členů.

3. Návrhy na usnesení může předkládat každý člen SOM JM písemnou formou řídícímu valné hromady, prostřednictvím svého pověřeného zástupce.

4. Navržená usnesení jsou schválena nadpoloviční většinou přítomných zástupců členů v předloženém pořadí. O protinávrzích se hlasuje přednostně

5. Řídící valné hromady nadiktuje do zápisu z valné hromady ke každému usnesení výsledek hlasování.