Účast EUPO v Národní stálé konference

16. 11. 2022
Účast EUPO v Národní stálé konference

Dne 14. listopadu 2022 se výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví jako zástupce Asociace euroregionů ČR zúčastnil v Praze jednání Národní stálé konference (NSK). 20. plenární zasedání NSK řídil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který připomněl význam NSK jako neopominutelného kanálu pro sdílení informací, podmínky dobrého formulování a naplňování národních politik, politiku soudržnosti a regionálního rozvoje nevyjímaje.

Na jednání, kromě informací od řídících orgánů jednotlivých Operačních programů byly představeny základní obrysy připravovaného Vládního výboru pro regionální politiku. Půjde o poradní a koordinační orgán určený k projednávání a monitorování pokroků při snižování regionálních disparit. Při nastavení Výboru pro regionální politiku se má vycházet z Výboru pro Evropskou unii. Výbor se bude scházet jak na vládní úrovni, tak i na pracovní úrovni, tj. na úrovni náměstků. V této souvislosti se zvažuje rovněž vytvoření grémia ministra pro místní rozvoj jako poradního orgánu. Musí to být dobře provázáno s Národní stálou konferencí. Výbor by měl začít fungovat po začátku nového roku. Podle slov ministra Bartoše není cílem dále zhustit administrativu, ale regionální politiku efektivněji řídit.


Účastníci z řad NKS z regiónů poukázali na některé aktuální problémy. Jde např. o potřebu vytvořit matici zdrojů pro žadatele. V tomto směru jsou informace v současné chvíli velmi omezené. Zřejmě bude nutné zřídit takovou matici pro žadatele i ŘO pro snadnou orientaci v oblasti fondů a pro možnost dofinancování z národních zdrojů, tak aby obsáhla úplné spektrum možností pro pokrytí oblasti čerpání. Dále potom jednotné nastavení a koordinace národních i dalších dotačních zdrojů pro případ potřeby multizdrojového financování a posouzení, zda projekt vyhoví požadavkům na čerpání z různých zdrojů. Bylo taktéž konstatováno, že neuznatelnost DPH má zásadní vliv na zhoršování finanční kondice měst a obcí. Města mají problém udržet současný stav. Hospodaří ještě ze zásob, které jsou na účtech, ale postupně dochází k velmi strmému rozpouštění finančních rezerv a celkovému snižování rozpočtové úrovně. Bylo upozorněno, že pokud města, obce a kraje nebudou mít na kofinancování a dofinancování, nebude možné reálně čerpat. DPH zde činí velký rozdíl. Dále v Národním plánu obnovy (NPO) zcela chybí komponenta projektové přípravy. Jsou vynakládány značné částky na projektovou přípravu, pořízení dokumentace např. ke stavebnímu povolení a projekt následně skončí "v šuplíku", protože se nenajde odpovídající zdroj pro financování samotné realizace. Jsou nastaveny podmínky, které jsou vesměs neobhajitelné. Zaznělo, že všechny dotační výzvy by měly mít nastavenou jednotnou strukturu pro finální přípravu projektu, aby umožnila podání žádostí v celé oblasti dotační sféry. Je nutno specifikovat ucelenou strukturu tak, aby pokryla oblast veřejného zadávání a dále splňovala všechny dnes zohledňované oblasti environmentálních požadavků tak, aby byla nastavena pravidla pro případ přezkumu a obce tak nezůstávaly v pochybnostech. Padla i myšlenka, že DSO a MAS nutně potřebují specifikovat vymezení své působnosti v území z hlediska splnění vlastní role působnosti a vykonávání činnosti agendy v území vycházející z platné ČR a EU legislativy. DSO a MAS jsou různé entity a tento fakt je nutné reflektovat.


Příští 21. jednání NSK je plánované na 13. a 14. dubna 2023.

Na webu MMR/územní dimenze v sekci Národní stálá konference ve složce 20. zasedání jsou k dispozici veškeré podklady ze zasedání.